แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

รักสองแบบ

 

ในพระนางมารีย์มีสองหญิง

พรหมจารีแท้จริงยิ่งไฉน

ความผุดผ่องสองแบบจงเข้าใจ

คือผู้อยู่กับพระไซร้แต่ลำพัง

กับผู้เอื้ออำนวยช่วยเพื่อนบ้าน

ร่วมให้งานสังคมสมจิตหวัง

ทรงศักดิ์สิทธิ์เที่ยงแท้แต่ลำพัง

แล้วก็ยังแผ่สุขทุกแห่งไป

พระแม่ทรงสอนใจให้เราคิด

ความศักดิ์สิทธิ์ครบครันนั้นสร้างได้

โดยรักพระใกล้ชิดสนิทใน

อีกช่วยผู้อื่นไซร้เป็นได้การ

บทข้าแต่พระบิดาพระบัญญัติ

ก็บอกชัดให้เรารักเพื่อนบ้าน

เหมือนหนึ่งรักตนเองตลอดกาล

นั่นคืองานศักดิ์สิทธิ์น่าคิดเอย