แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า
พระองค์ทรงสอนข้าพเจ้าทั้งหลายให้มีใจเมตตากรุณาเหมือนพระบิดาในสวรรค์
และยังตรัสอีกว่าผู้ที่เห็นพระองค์ก็เห็นพระบิดาด้วย
โปรดทรงเผยพระพักตร์ แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้รับความรอดพ้น

สายพระเนตรเปี่ยมด้วยความรักของพระองค์ช่วยให้ศักเคียสและมัทธิวพ้นจากการเป็นทาสของทรัพย์สินเงินทอง ช่วยให้หญิงที่ผิดประเวณีและมารีย์ชาวมักดาลาได้เป็นอิสระจากการแสวงหาความสุขจากสิ่งสร้างเท่านั้น
สายพระเนตรเปี่ยมด้วยความรักของพระองค์ทำให้เปโตรร้องไห้เสียใจที่ได้ทรยศต่อพระองค์  และยังทำให้โจรกลับใจมั่นใจว่าจะได้อยู่ในสวรรค์กับพระองค์
โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายฟังพระวาจาที่เคยตรัสกับหญิงชาวสะมาเรียว่า “หากท่านรู้จักของประทานของพระเจ้า” ประหนึ่งได้ตรัสแก่ข้าพเจ้าแต่ละคน

เมื่อมองดูพระพักตร์ของพระองค์
ข้าพเจ้าทั้งหลายก็เห็นพระพักตร์ของพระบิดาที่มนุษย์ไม่อาจแลเห็นได้
เป็นพระพักตร์ที่สำแดงพระอานุภาพโดยการให้อภัยและทรงพระเมตตา
โปรดให้พระศาสนจักรแสดงให้โลกเห็นพระพักตร์ของพระองค์
ว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพอย่างรุ่งโรจน์
พระองค์ทรงประสงค์ให้ศาสนบริกรของพระองค์มีความอ่อนแอ
เพื่อจะได้มีใจเมตตาสงสารผู้ที่ไม่รู้และหลงผิด
โปรดให้ทุกคนที่เข้ามาพบเขารู้สึกว่าพระเจ้าทรงแสวงหา รัก และให้อภัยเขา

โปรดประทานพระจิตของพระองค์ลงเหนือข้าพเจ้าแต่ละคน ให้ทรงเจิมและบันดาลความศักดิ์สิทธิ์
เพื่อปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมจะได้เป็นปีแห่งความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระศาสนจักรจะได้รื้อฟื้นความกระตือรือร้นที่จะประกาศข่าวดีแก่คนยากจน
ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่และถูกจองจำให้เป็นอิสระ
และคืนสายตาให้แก่คนตาบอด
ข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอดังนี้ อาศัยการวอนขอแทนของพระนางมารีย์ พระมารดาแห่งความเมตตา
เดชะพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตเจ้า ตลอดนิรันดร
อาเมน