แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง อุปมาหรือนิทานเปรียบเทียบ

กิจกรรมที่ 1 แผนภูมิความรู้ เรื่องอุปมาหรือนิทานเปรียบเทียบ ประกอบด้วย บทพระวรสารเรื่องอุปมานั้นๆ และภาพประกอบ

กิจกรรมที่ 2 แผนภาพที่มีป้ายกำกับ เรื่องอุปมา

กิจกรรมที่ 3 ค้นหาคำ เรื่องอุปมา

 

เรื่องอุปมา 1

 

แผนภาพที่มีป้ายกำกับ เรื่องอุปมา - by CCBKK -

เรื่องอุปมาหรือนิทานเปรียบเทียบ -by CCBKK-