แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

กิจกรรมออนไลน์ กิจกรรมสุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน 3 กิจกรรม คือ

1. เติมคำให้ได้ใจความสมบูรณ์ หนังสือปรีชาญาณ (ปชญ 1:13-15; 2:23-24)

2. ทายศัพท์สลับคำ พระเยซูเจ้าทรงรักษาบุตรสาวของไยรัส (มก 5:21-24, 35-43)

3. ค้นหาคำ (word search) พระเยซูเจ้าทรงรักษาบุตรสาวของไยรัส (มก 5:21-24, 35-43)

วิธีทำคือ กรอกชื่อของท่าน กด เริ่ม  แล้วเข้าไปทำกิจกรรมนั้นๆ เมื่อทำเสร็จแล้วให้กด ส่งคำตอบ แล้วระบบจะทำการตรวจคำตอบ

101