foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ถ้าหากท่านมีพระเจ้า ท่านก็ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งของ
เพื่อจะบันดาลให้ท่านมีความสุข

อย่าให้ความโลภทรัพย์สินเงินทองครอบงำชีวิตของท่าน
จงพอใจในสิ่งที่ท่านมี พระเจ้าตรัสว่า
“เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า” (ฮบ 13 : 5)