แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความสุข คือ สภาพหนึ่งของใจ จงคิดแต่สิ่งที่เป็นมงคล
แล้วท่านก็จะพบประสบการณ์ความยินดีนี้


ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย สิ่งใดจริง สิ่งใดประเสริฐ
สิ่งใดชอบธรรม สิ่งใดบริสุทธิ์ สิ่งใดน่ารัก สิ่งใดควรยกย่อง
ถ้ามีสิ่งใดเป็นคุณธรรม ถ้ามีสิ่งใดน่าสรรเสริญ
ท่านจงพิจารณาสิ่งเหล่านี้ ด้วยการใคร่ครวญเถิด (ฟป 4 : 8-9)