แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การปฏิบัติต่อสมณะ
    29จงยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าสุดจิตใจ
    และจงนับถือบรรดาสมณะของพระองค์g
    30จงรักพระผู้ทรงสร้างท่านมา จงรักพระองค์สุดกำลัง
    อย่าละเลยผู้รับใช้ของพระองค์
    31จงยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้เกียรติสมณะ
    จงถวายบรรณาการส่วนที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้ให้แก่เขา
    คือผลิตผลแรก ไหล่สัตว์ที่ถวายเป็นเครื่องบูชา
    รวมทั้งเครื่องบูชาที่กำหนดไว้ และของถวายศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ