แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเจ้าทรงพิพากษา
    15ความประพฤติของมนุษย์อยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเสมอ
    ไม่ซ่อนพ้นสายพระเนตรไปได้เลยf (16) (17)
    17พระองค์ทรงแต่งตั้งให้ชนแต่ละชาติมีผู้ปกครอง
             แต่อิสราเอลเป็นประชากรที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์g (18)
    19การกระทำทั้งหลายของมนุษย์อยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์เหมือนดวงอาทิตย์
    พระเนตรของพระองค์มองดูความประพฤติของเขาอยู่เสมอ
    20ความอธรรมของมนุษย์มิได้ซ่อนพ้นพระเนตร
    บาปทั้งปวงของเขาอยู่เฉพาะพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าh (21)
    22การให้ทานของมนุษย์มีค่าประเสริฐสำหรับพระองค์ประดุจแหวนตรา
    พระองค์ทรงรักษาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของมนุษย์ไว้ดุจแก้วตาi
    23วันหนึ่งพระองค์จะทรงลุกขึ้นและประทานบำเหน็จ
    จะทรงตอบแทนแต่ละคนตามความเหมาะสมj
    24พระองค์ทรงให้ผู้สำนึกผิดกลับมา
    ประทานกำลังใจแก่ผู้ขาดความพากเพียร