แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คำเตือนให้กลับใจ
    25จงกลับใจมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า ละทิ้งบาป
    จงอธิษฐานภาวนาเฉพาะพระพักตร์พระองค์ จงเลิกทำขัดเคืองพระทัย
    26จงกลับมาเฝ้าพระผู้สูงสุด จงหันหลังให้ความอธรรมk
    จงเกลียดชังความชั่วร้ายโดยสิ้นเชิง
    27ในแดนมรณะใครเล่าจะสรรเสริญพระผู้สูงสุด
    ใครเล่าจะขอบพระคุณพระองค์แทนผู้มีชีวิตได้
    28ผู้ตายที่ไม่อยู่แล้วจะสรรเสริญพระองค์ไม่ได้อีก
    ผู้มีชีวิตและมีสุขภาพดีเท่านั้นจะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าได้
    29พระกรุณาขององค์พระผู้เป็นเจ้าช่างยิ่งใหญ่
    พระองค์ประทานอภัยแก่ผู้กลับใจมาเฝ้าพระองค์
    30มนุษย์มีทุกอย่างไม่ได้
    เพราะบุตรมนุษย์ไม่มีชีวิตอมตะ
    31อะไรจะสว่างกว่าดวงอาทิตย์ ถึงกระนั้น ดวงอาทิตย์ก็ยังรู้จักอับแสง
    ความคิดของมนุษย์ก็ย่อมถูกความชั่วบดบังได้ด้วย
    32พระเจ้าทรงเฝ้าดูแลดวงดาวบนท้องฟ้าl
    แต่มนุษย์ทุกคนเป็นเพียงดินและเถ้า