แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คนเกียจคร้าน
22.    1คนเกียจคร้านเป็นเหมือนก้อนหินที่เปื้อนสิ่งโสโครก
    ใครๆก็ผิวปากดูหมิ่นเขา
    2คนเกียจคร้านเป็นเหมือนกองปุ๋ย
    ใครไปหยิบเข้าก็ต้องสะบัดมือ