แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

สุภาษิต
25.    !ปรีชาญาณพูดว่า “จิตใจข้าพเจ้าชื่นชมสามสิ่ง
    ซึ่งเป็นที่พอพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้าและถูกใจมนุษย์a
    คือความปรองดองกันระหว่างพี่น้อง
    มิตรภาพระหว่างเพื่อนบ้าน
    สามีภรรยาที่เข้าใจกันดี
    2จิตใจข้าพเจ้าเกลียดชังคนสามประเภท
    ชีวิตของเขาน่ารังเกียจมาก
    คือคนยากจนที่หยิ่งยโส คนมั่งมีที่พูดเท็จ
    คนชราเจ้าชู้ไร้ความคิด