แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คนชรา
    3ถ้าท่านไม่เก็บออมไว้ในวัยเยาว์
    เมื่อแก่เฒ่าแล้วท่านจะมีสมบัติอะไร
    4สิ่งที่น่าชมยิ่งคือคนผมขาวที่รู้จักวินิจฉัย
    และผู้อาวุโสที่รู้จักให้คำแนะนำ
    5สิ่งที่น่าชมยิ่งคือปรีชาญาณของผู้ชรา
    การรู้จักไตร่ตรองและการตัดสินของบุคคลสำคัญ
    6มงกุฎของผู้ชราคือการมีประสบการณ์มากมาย
    ความภูมิใจของเขาคือความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า