แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ประกาศกน้อยสิบสององค์
    10ขอให้ประกาศกทั้งสิบสององค์eมีผู้สืบทอดคุณธรรม
เหมือนต้นไม้ที่งอกขึ้นใหม่จากหลุมศพ
    เพราะเขาเหล่านั้นเคยให้กำลังใจยาโคบ
    และช่วยประชากรให้รอดพ้น มีความเชื่อและความหวัง