แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เศรุบบาเบลและโยชูวา
    11เราจะยกย่องสรรเสริญเศรุบบาเบลได้อย่างไร
    เขาเป็นดังแหวนตราที่สวมอยู่บนมือขวา
    12โยชูวา บุตรโยซาดักก็เช่นเดียวกัน
    ในสมัยของเขาและเศรุบบาเบล เขาทั้งสองคนเป็นผู้สร้างพระวิหาร
    และถวายพระวิหารศักดิ์สิทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้า
    พระวิหารใหม่นี้จะมีความรุ่งเรืองตลอดไป