foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

YouTube CCBKK Channel

youtube ccbkk

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2326
11669
53980
172715
330048
18406957
Your IP: 3.236.121.68
2020-07-15 05:17

สถานะการเยี่ยมชม

มี 125 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์


กฎทอง


พระวรสาร    มธ 7:12

“ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำกับเขาอย่างนั้นเถิด นี่คือธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศก”

เมื่อดูต้นฉบับภาษากรีก และฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษบางสำนวน ดังเช่น
Matthew 7:12 Pa,nta ou=n o[sa eva.n qe,lhte i[na poiw/sin u`mi/n oi` a;nqrwpoi( ou[twj kai. u`mei/j poiei/te auvtoi/j\ ou-toj ga,r evstin o` no,moj kai. oi` profh/tai?
KJV Matthew 7:12 Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.
NJB Matthew 7:12 'So always treat others as you would like them to treat you; that is the Law and the Prophets.
เราอาจแปลเป็นไทยได้ดังนี้ “ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำกับเขาอย่างนั้นเถิด นี่คือธรรมบัญญัติและประกาศก” (ไม่มีคำว่า “คำสอนของบรรดา”)
แปลว่านี่ไม่ใช่คำสอนของบรรดาประกาศก แต่เป็นคำสอนใหม่สุด ๆ ของพระเยซูเจ้าเอง ก่อนหน้าพระองค์พวกเขาสอนกันดังนี้
ฮิลเลลสอนว่า “อะไรที่น่ารังเกียจสำหรับท่าน จงอย่าทำแก่ผู้อื่น”
โตเบียสสอนบุตรชายว่า “อะไรที่ท่านเกลียด จงอย่าทำแก่ผู้ใดเลย” (โตบิท 4:16)
ใน The Letter to Aristeas พวกปัญญาชนยิวตอบกษัตริย์อียิปต์ว่า “ตามที่พระองค์ไม่ทรงปรารถนาให้สิ่งเลวร้ายมาพานพบพระองค์ แต่ทรงปรารถนามีส่วนร่วมในสิ่งดี ๆ  ขอพระองค์ทรงปฏิบัติเช่นเดียวกันกับพสกนิกรของพระองค์ทั้งที่เห็นด้วยและคัดค้านพระองค์”
รับบี Eliezer สอนใกล้เคียงพระเยซูเจ้าเข้ามานิดว่า  “จงรักชื่อเสียงของเพื่อนบ้านเหมือนของท่านเอง”
บทสดุดีสอนว่า  “ข้าแต่พระเจ้า ผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพลับพลาของพระองค์ ผู้ใดจะอยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ คือผู้ซึ่งไม่ใช้ลิ้นของตนในการนินทาว่าร้าย ไม่กระทำชั่วต่อเพื่อน และไม่ด่าเพื่อนบ้านของตน” (สดด. 15:3)
ขงจื้อสอนว่า “อะไรที่ท่านไม่ต้องการให้ผู้อื่นกระทำแก่ท่าน จงอย่ากระทำแก่ผู้อื่น”
มีบทสวดของศาสนาพุทธที่ใกล้เคียงกับพระเยซูเจ้า 
“มนุษย์ทั้งปวงย่อมตัวสั่นต่อหน้าไม้เรียว  มนุษย์ทั้งปวงย่อมกลัวตาย
จงคิดถึงหัวอกผู้อื่น อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หรือเป็นสาเหตุให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
มนุษย์ทั้งปวงย่อมตัวสั่นต่อหน้าไม้เรียว  มนุษย์ทั้งปวงย่อมรักชีวิต
จงปฏิบัติต่อผู้อื่นแบบเดียวกับที่ท่านอยากได้รับการปฏิบัติ  อย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือเป็นสาเหตุให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต”
พวกกรีกและโรมันก็มีคำสอนคล้ายกัน
“จงอย่าปฏิบัติต่อผู้อื่นในสิ่งที่ท่านโกรธเมื่อผู้อื่นปฏิบัติต่อท่าน”
“ความทุกข์ยากใดที่ท่านพยายามหลีกเลี่ยง อย่าพยายามหยิบยื่นความทุกข์ยากนั้นให้ผู้อื่น”
“สิ่งซึ่งท่านไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นกระทำแก่ท่าน จงอย่ากระทำแก่ผู้อื่น”

ความแตกต่างระหว่างคำสอนก่อนหน้าพระเยซูเจ้ากับ “กฎทอง”
คำสอนก่อนหน้าพระเยซูเจ้าเป็นคำสอนเชิง negative “อย่าทำ” ซึ่งไม่ใช่คำสอนทางศาสนา แต่เป็นเพียง “สามัญสำนึก” (common-sense) ที่สังคมจำเป็นต้องมี เพื่อจะได้ดำรงชีวิตร่วมกันได้  จนบางคนพูดประชดประชันว่า “เราเป็นหนี้บุญคุณทุกคนที่เราพบเห็น เพราะเขาไม่ฆ่าเรา”
คำสอนหรือหลักการที่ว่า “อย่าทำ” - “ห้าม” ไม่ใช่หลักการทางศาสนา แต่เป็นหลักการทางกฎหมาย ซึ่งคนที่ไม่มีศาสนาอยู่ในหัวใจ ก็ต้องปฏิบัติตาม
ความดีอันเกิดจากการ “ไม่กระทำ” ถือว่าตรงข้ามกับคำสอนของคริสตศาสนาอย่างสิ้นเชิง
ส่วนกฎทองของพระเยซูเจ้าเป็นคำสอนเชิงบวก (positive) ที่ทำให้เราเป็น “คนใหม่” มี “ชีวิตใหม่” มี “หลักการใหม่” และมี “ทัศนคติใหม่” ต่อผู้อื่น
มีแต่ “ความรัก” เท่านั้นที่ผลักดันให้เราทำเช่นนี้ได้
กฎหมายอาจห้ามเราขับรถฝ่าไฟแดง หรือขับรถเร็วเกินกำหนดได้ แต่กฎหมายจะบังคับให้เราจอดรถรับคนเดินข้างถนนติดรถไปด้วยไม่ได้
ต้องเป็นมนุษย์ใหม่เท่านั้นจึงจะฝ่ากฎทองได้
มนุษย์ใหม่คือผู้ที่รักพระเยซูเจ้า และมีพระองค์อยู่ในหัวใจ
มนุษย์ใหม่ย่อมให้อภัยผู้อื่น เพราะเขาเองก็อยากได้รับการอภัย
มนุษย์ใหม่ย่อมหาทางช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น เพราะเขาก็อยากได้รับการ ช่วยเหลือ
มนุษย์ใหม่ย่อมให้เกียรติยกย่องผู้อื่น เพราะเขาก็อยากให้ผู้อื่นยกย่อง
มนุษย์ใหม่พยายามเข้าใจผู้อื่น เพราะเขาย่อมอยากให้ผู้อื่นเข้าใจเขา
ถ้าเราแต่ละคนเป็น “คนใหม่”  เราจะมี “สังคมใหม่” และ “โลกใหม่”

“ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำกับเขาอย่างนั้นเถิด” จึงเป็นสุดยอดของจริยธรรมด้านสังคม
เป็นสุดยอดของบทเทศน์บนภูเขา (มัทธิว บทที่ 5-7)
เป็น “กฎทอง” ของเราอย่างแท้จริง

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk