แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 65

พระเยซูเจ้าทรงเป็นความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมบัญญัติ (CCC ข้อ 577-591)          

                  

‘การปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างสมบูรณ์ให้สำเร็จได้ก็โดยพระผู้ประทานธรรมบัญญัตินั้น ซึ่งทรงบังเกิดเป็นพระบุตรของพระเจ้าภายใต้ธรรมบัญญัติ’ (CCC 580)

      ในสมัยของพระเยซูเจ้า บรรดาหัวหน้าสมณะมองว่า พระองค์ทรงเป็นภัยคุกคามร้ายแรง พวกเขากล่าวหาว่า พระองค์ทรงไม่เคารพกฎหมายของโมเสส ถึงแม้ทรงสอนว่า พระองค์มิได้มาเพื่อลบล้างบทบัญญัติ แต่ทรงมาทำให้สมบูรณ์ (มธ 5:17) ก็ตาม พวกเขาก็ยังกล่าวโทษอีกว่า พระองค์ทรงเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพระวิหารของพระเจ้า ถึงแม้สำหรับพระองค์ พระวิหารคือที่ประทับของพระบิดาก็ตาม (CCC 580) 

    อีกทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่พึงพอใจ พระองค์ก็ทรงจ่ายภาษีด้วย พวกเขารู้สึกกลัว เพราะว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้ทำลายความเชื่อของอิสราเอล ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงยืนยันว่า ทรงสามารถอภัยบาปได้ แต่ใครเล่าสามารถอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้น (มก 2:7) จิตใจของพวกเขาแข็งกระด้างและต่อต้านด้วยเหตุแห่งความไม่รู้และความไม่เชื่อ (Youcat 96)   

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงโปรดปกป้องข้าพเจ้าผู้มีความอ่อนแอจากความหลอกลวงของบาป แต่ขอให้ข้าพเจ้ามั่นคงอยู่ในความเชื่อด้วยความไว้วางใจและความชื่นชมยินดีอันมาจากพระหรรษทาน พระเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยข้าพเจ้าอย่าได้ทำใจแข็งกระด้างในวันนี้                       

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 65