แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 203

ผลของศีลสมรส  (CCC ข้อ 1638-1642)                                                                                                       

                                                              

‘เราจะบรรยายให้เพียงพอได้อย่างไรถึงความสุขแห่งการสมรสที่พระศาสนจักรนำมารวมกัน ถวายให้มั่นคง อวยพรให้เด่นชัด บรรดาทูตสวรรค์ประกาศให้ทุกคนทราบ พระบิดาทรงรับรอง’ (แตร์ตูเลียน)

  การแต่งงานทำให้คู่สมรสได้รับพระหรรษทานและการอวยพรมากมาย รวมทั้งได้รับการเจิมด้วยพระพรฝ่ายจิตทุกประการ ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ รับพลังในการปฏิบัติหน้าที่ของตนและในศักดิ์ศรีแห่งกระแสเรียกของพวกเขา 

    พระพรแห่งพันธสัญญาของพวกเขานั้นผูกพันอยู่ในพันธสัญญาของพระเจ้าและในความรักของพระตรีเอกภาพอย่างล้ำลึก การแต่งงานคือความเป็นหุ้นส่วนกันอย่างแท้จริง ความเป็นหนึ่งเดียวในความสูงส่งและความศักดิ์สิทธิ์ 

  พระหรรษทานแห่งศีลสมรสมีบ่อเกิดมาจากองค์พระคริสตเจ้าผู้ประทานพลังแก่คู่สมรสในการให้อภัยต่อกัน อดทนและรักกัน ในอีกแง่หนึ่ง ความชื่นชมยินดี การอวยพรและสิทธิพิเศษของการสมรสเป็นการสัมผัสความรู้สึกของงานวิวาหมงคลของลูกแกะนั่นเอง (Youcat หน้า 186-188)

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยทางศีลสมรส พันธะเชื่อมโยงระหว่างคู่สมรสเป็นเอกสิทธิ์และคงอยู่ตลอดไป ถึงแม้จะต้องแยกจากกันเพราะความตาย พวกเขาก็ยังคงเป็นหนึ่งเดียวกันต่อไปในความยินดีและในความสุขแห่งชีวิตนิรันดร                                                         

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 203