แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“ประตูสู่ความเชื่อ” (Doorway to Faith)

วันที่ 73

เราเฉลิมฉลองการเสด็จมาครั้งแรกของพระคริสตเจ้า และรอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ (CCC ข้อ 668-674)

                  

‘หลังการเสด็จสู่สวรรค์ การเสด็จกลับมาอย่างรุ่งโรจน์ของพระคริสตเจ้าก็ใกล้จะมาถึง แม้ว่าไม่ใช่หน้าที่ของเรา “ที่จะรู้วันเวลาที่พระบิดาทรงกำหนดไว้ด้วยอำนาจของพระองค์”’ (CCC 673)

      นักบุญแบร์นาร์ด แห่งแกลร์โว สอนว่า มีการเสด็จมาสามครั้งของพระคริสตเจ้า 

    ครั้งแรก เมื่อพระองค์ทรงบังเกิดมาเป็นพระผู้ไถ่ในรางหญ้าที่เมืองเบธเลเฮม 

    ครั้งที่สอง เมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาในชีวิตของเรา ซึ่งเกิดขึ้นในศีลล้างบาป และเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ก็ยังเกิดขึ้นอีกในทุกครั้งที่เราถวายตนแด่พระองค์ และมอบชีวิตของเราเพื่อพระองค์

    ส่วนครั้งที่สามซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ก็คือ การเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพระคริสตเจ้าในพระสิริรุ่งโรจน์ ซึ่งจะมาถึงหลังจากการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์ 

    พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลจักรวาลและเจ้านายแห่งประวัติศาสตร์ของมนุษย์ สรรพสิ่งทั้งหลายต่างรอคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระมหากษัตริย์ องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง  (Youcat 110)   

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังอยู่ในยุคของพระศาสนจักร อันเป็นเวลาของพระจิตเจ้าและการเป็นประจักษ์พยาน ในวันนี้เมื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ขอโปรดประทานพระจิตของพระองค์ลงในใจของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าภาวนาว่า “โปรดเสด็จมาเถิด ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดเสด็จมาเถิด”        

.

(Archbishop Bernard Longley, Doorway to Faith: Unlocking the Mystery of Faith. A Journey of Prayer Through the Catechism of the Catholic Church, London , Alive Publishing Ltd., 2014.)

.

โดยแผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Day 73