foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ประมวลภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน  วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2557