แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม และเจ้าหน้าที่

 

 นักบุญ ชื่อ - นามสกุล  หน้าที่รับผิดชอบ
คุณพ่อยอแซฟ ทัศมะ กิจประยูร  ผู้จัดการแผนก
อันนา ยุพา ชูลีระรักษ์  วิชาการ 
เปาโล สมบัติ งามวงศ์  ทีมคำสอนสัญจร / เว็ปไซต์ / ผลิตสื่อ
สกอลัสติกา สุรัตน์ เจริญผล  ร้านค้า / บริการสื่อ 
มีคาแอล วิษณุ แก่นพินิจ  Graphic Design / ผลิตสื่อ
เยราร์ด กฤตภาส อาจหาญ  ทีมคำสอนสัญจร / เว็ปไซต์ / ผลิตสื่อ
มารีอา มาร์การีตา อัญชิสา ตั้งตระกูลชัยยะ   ร้านค้า / ผลิตสื่อ
มารีอา นุสบา นิ่มนวล วิชาการ / ผลิตสื่อ