แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

       ศูนย์คำสอนแห่งแรกในมิสซังสยามน่าจะเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนักบุญทาร์ซีซีโอ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลคลองบางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว)  ตั้งเมื่อ ค.ศ. 1912 - 1940 แต่ได้ปิดบริการระหว่าง ค.ศ. 1914 - 1920 เพราะสงครามโลกครั้งที่ 1 พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส ได้เป็นผู้ริเริ่มตั้งโรงเรียนนักบุญทาร์ซีซีโอ เพื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูคาทอลิก (ชาย) ให้สอนเรียนและสอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิกสมัยนั้น มีหลักสูตร 4 ปี รับนักเรียนปีเว้นปี จากวัดดอนกระเบื้อง, สองพี่น้อง, บางนกแขวก,  บ้านปลายนา, สามเสน, หัวไผ่, เกาะใหญ่, หน้าโคก, ปากน้ำโพ, บางเชือกหนัง, นครชัยศรี แปดริ้ว, อยุธยา ฯลฯ คุณพ่อเล เยร์ แฟร์เลย์ เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนนี้นาน จึงเป็นที่เคารพรัก ท่านสิ้นใจวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1948 อายุ 74 ปี บรรดาลูกศิษย์จึงถือวันที่ 7 มกราคม เป็นวันนัดพบกัน

         อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มีคณะกรรมการคำสอนชุดแรก ในปี ค.ศ. 1973 กล่าวคือสองปีหลังจากมีการประชุมคำสอนระดับชาติที่กรุงโรม และสมณะกระทรวงว่าด้วยเรื่องพระสงฆ์ ได้พิมพ์ "คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนทั่วไป" (General Catechetical Directory) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 1971 โอกาสสมโภชการกลับคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสตเจ้า


4724868794 c219ae36c5สำนักงานคำสอนสมัยแรกอยู่ที่บ้านพระสงฆ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ ชั้น 2 (ปัจจุบันเป็นห้องพระคัมภีร์ ห้องคำสอน) งานช่วง 10 ปี ที่คุณพ่อสังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธาน และมีซิสเตอร์มาทำงานเต็มเวลา มีการตั้งทีมอบรมเคลื่อนที่ ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวคริสตชนที่ห่างไกลวัด เพื่อสร้างกลุ่มคริสตชน  อบรมครูคำสอน และผลิตหนังสือ
คุณพ่อสังวาลย์  ศุระศรางค์ ได้จัดอบรมครูคำสอนรุ่นที่ 1  สามครั้ง  คือ
ครั้งที่ 1 วันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1973/ พ.ศ. 2516 ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ  สามพราน
ครั้งที่ 2  วันที่ 19-25 มีนาคม ค.ศ. 1974 / พ.ศ. 2517 ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน โดยที่คุณพ่อสังวาลย์ เป็นอธิการบ้านเณร 
และครั้งที่ 3 วันที่ 1-6 พฤษภาคม ค.ศ. 1975 / พ.ศ. 2518 ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ  สามพราน
pict02
ศูนย์คำสอนตั้งขึ้นด้วยความริเริ่มของสภาสงฆ์สังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อการอบรมคริสตชนขึ้นพื้นฐาน ประกอบด้วยคณะกรรมการ 9 ท่าน มีคุณพ่อสังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธาน คุณพ่อประวิทย์  พงษ์วิรัชไชย   คุณพ่อสนัด  วิจิตรวงศ์ และคุณพ่อฮาเบสโตรส์  ซิสเตอร์ที่ทำงานประจำ 5 ท่าน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะแขวงของแต่ละคนให้มาช่วยทำงานของมิสซัง มีกำหนดวาระละ 2 ปี มีซิสเตอร์เชลียง  เวชยันต์ จาก คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  ซิสเตอร์แคลร์ สมเนตร  ซิสเตอร์บุญรักษา ศรีตระกูล  จากคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และซิสเตอร์จุรี กีรกิตติวาทย์  กับซิสเตอร์อรศรี มนตรี จากคณะอุร์สุลิน ในปีการศึกษาใหม่นี้ ซิสเตอร์เอลีซาแบท โนว์ มาทำงานแทนซิสเตอร์  บุญรักษา ศรีตระกูล โดยที่มีสำนักงานอยู่ที่บ้านพระสงฆ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
คณะกรรมการคำสอนนี้ เริ่มประชุมจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2518 / ค.ศ. 1975 และเริ่มทำงานประจำในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2519
11PRAVITสมัยที่สอง คุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย เป็นประธานกรรมการฯ ปี ค.ศ. 1982 - 1987 (5 ปี) สำนักงานคำสอนอยู่ที่สำนักมิสซัง (ปัจจุบันเป็นสำนักงานวินิจฉัยคดีฯ) มีเจ้าหน้าที่ คือ คุณสมศรี เฮงประเสริฐ คุณทัศไนย์ สิงห์มัจฉา คณะกรรมการได้พิจารณาส่งคุณสมหวัง วิชชุประภาและคุณลัดดาวัลย์ วงศ์ภักดี ไปเรียนคำสอนที่กัสตากันดอลโฟ ที่กรุงโรม และคุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยซาเลเซียน  ที่กรุงโรม  3 ปี (ค.ศ. 1985- 15 กันยายน 1988)
ในปี 1981-1989 ซิสเตอร์ประทุม สิงห์มัจฉา ได้มาทำหน้าที่ที่ศูนย์คำสอนเป็นเวลา 8 ปี
60CHANCHAIสมัยที่สาม คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม เป็นประธานกรรมการและหัวหน้าแผนกคำสอน เป็นช่วงจัดระบบการบริหารงานในอัครสังฆมณฑล เป็นฝ่ายต่างๆ คุณพ่อชาญชัย รับงานแผนกเยาวชนด้วย และดูแลแผนกคำสอน ตั้งแต่ 11 พ.ค. 1987 - 20 ต.ค. 1988 เริ่มจัดกรรมการคำสอน โดยมีพระสงฆ์จาก 6 เขต เป็นกรรมการ
5452784011 20808d8165 bสมัยที่สี่ คุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ ตั้งแต่ 20 ต.ค. 1988 - 30 เม.ย. 2009
ประวัติและการทำงานเด้านคริสตศาสนธรรม  
ค.ศ.1988 -   2009  (21 ปี)  หัวหน้าแผนกคำสอน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ค.ศ. 1993  เข้ารับการอบรมหลักสูตรการประกาศพระวรสาร ที่ลูเซนา  ฟิลิปปินส์  (6 เดือน)
ค.ศ. 1992  – 2009 (17 ปี)  เลขา ธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอบรมคริสตศาสนธรรม (ประเทศไทย)
ค.ศ. 1997  เป็นกรรมการ (Steering Committee) ของ International Forum on Adult Religious  Education  กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ และร่วมประชุมเกี่ยวกับคำสอนผู้ใหญ่ที่ประเทศแคนาดา อเมริกา ประเทศไทย อินเดีย ดูงานคำสอนผู้ใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์ (ค.ศ.2006) และดูงานคำสอนผู้ใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์  (30 พ.ย.-3 ธ.ค.2017)
ค.ศ. 1999-2009   (10 ปี) สอนคำสอนผู้ใหญ่ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ 
ค.ศ. 2000-2009  (9 ปี) หัวหน้าภาควิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
10 กุมภาพันธ์ 2009 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่
1 พ.ค. 2009 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู, พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ และพระอัครสังฆราช   ซัลวาตอเร เป็นนัคคีโอ เป็นประธานพิธีอภิเษกเป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่
รางวัลเกียรติยศ          ปี ค.ศ. 2000 รับรางวัลพระสงฆ์แบบอย่างด้านการสอนคำสอนจากคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์
  
ผลงานที่คุณพ่อได้ริเริ่มและพัฒนางานคำสอนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 -2009 มีดังนี้
1. ส่งเสริมบุคลากรคำสอนในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลและนักบวช ศึกษาด้านคริสตศาสนธรรม ภาคฤดูร้อน ภาคปกติ และระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม และระดับปริญญาตรีด้านคริสตศาสนธรรม วิทยาลัยมารดาพระศาสนจักร กัสแตล กัลดอลโฟ และระดับปริญญาโท ด้านคำสอนและการแพร่ธรรม มหาวิทยาลัยอูร์บาเนียนา กรุงโรม ประเทศอิตาลี และระดับปริญญาโท ด้านจริยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  นอกจากนั้นยังจัดเพิ่มพูนความรู้ด้านคริสต ศาสนธรรมในระหว่างปีการศึกษาด้วย
2. จัดหลักสูตรพัฒนาชีวิตคริสตชน สำหรับคริสตชนฆราวาส โดยจัดอบรมวันเสาร์ 10 ครั้งในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1988 – 2009 และยังคงดำเนิน   
 ต่อมาจนปัจจุบันนี้
3. จัดทำหนังสือคำสอน  สื่อการสอนคำสอน  และเปิดเวปไซต์งานคำสอน ดังนี้
หนังสือคำสอนอนุบาล 1 และ 2  
“ชุดชีวิตคริสตัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -มัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราชฯ 
ปรับปรุงหนังสือคำสอนผู้ใหญ่ “หนังสือก้าวไปด้วยกัน” และจัดพิมพ์ไว้ใช้ในการสอนคำสอนผู้ใหญ่
หนังสืออบรมพระคัมภีร์  “ชุดท่องพันธสัญญาเดิม” 20 เล่ม  ร่วมกับคุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส  
หนังสือคู่มือครูคำสอน (Guide for Catechists) ใช้ในการอบรมครูคำสอน
ผู้ประสานงานการแปลเอกสารและพิมพ์หนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 
จัดแปลหนังสือครูมือแนะแนวทั่วไปในการสอนคำสอน ปี ค.ศ.1997 
จัดทำคู่มือแนะแนวการสอนคำสอนในประเทศไทย (TDC)  ร่วมกับคณะกรรมการฯ แผนกคริสตศาสนธรรม สภาพระสังฆราช ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2000 และจัดพิมพ์ในปี ค.ศ. 2005 
จัดแปลและพิมพ์หนังสือใช้ในการอบรม บำรุงศรัทธา ฯลฯ 
จัดทำวีดีทัศน์ พระคัมภีร์การ์ตูนพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ และมี Worksheet ประกอบวิดีทัศน์ 
จัดทำ Worksheet เรื่องราวพระคัมภีร์เพื่อใช้ประกอบการสอนคำสอน และส่งเสริมการเรียนพระคัมภีร์  
จัดเปิดเวปไซต์งานคำสอน ของศูนย์คำสอน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  www.ccbkk.catholic.or.th 
กรรมการจัดทำหนังสือ “สู่ความสำเร็จ” ของศาสนาคริสต์สำหรับนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ค.ศ. 2002
4. ส่งเสริมพิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (RCIA) และสอนคำสอนผู้ใหญ่และคำสอนเด็กอาสนวิหารอัสสัมชัญ และส่งเสริมให้แต่ละวัดในอัครสังฆมณฑลจัดสอนคำสอนผู้ใหญ่และคำสอนเด็กวันอาทิตย์ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1999 -2009 และจัดทำโบชัวร์และเอกสาร RCIA เผยแพร่กระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน 
5. จัดประชุมผู้ประสานงานคำสอนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตลอดสมัยในการทำงาน
6. จัดทำประวัติครูคำสอน และจัดทำทำเนียบครูคำสอนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
7. จัดงานชุมนุมครูคำสอนและแต่งตั้งครูคำสอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทุกๆ 3 ปี
8. จัดฟื้นฟูจิตใจและจัดแสวงบุญ “บุญตราสู่สองคอน” ครูคำสอนอัครสังฆณฑลกรุงเทพฯในทุกๆปี 
9. เขียน บทความคอลัมน์ “คำสอน 5 นาที” ในหนังสือพิมพ์อุดมสาร และจัดทำรวมเล่มเป็นหนังสือบทความคำสอน 5 นาที
(หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ของชาวคริสต์คาทอลิก) ตั้งแต่ ค.ศ.1988 -ปัจจุบัน (ยังเขียนอยู่)
10. เขียนบทความด้านคริสตศาสนธรรมในวารสารแสงธรรมปริทัศน์ วิทยาลัยแสงธรรม
11. ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1989 และ บทความเกร็ดคำสอน ในสารอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ตั้งแต่ ค.ศ. 2003 – ค.ศ. 2009

115EAKARATสมัยที่ห้า ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2009 – 2016 คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เป็นผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม และจิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ทางแผนกพยายามดำเนินแผนงานโครงการตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติ เช่น ส่งเสริมครูคำสอนให้มีจำนวนมากขึ้น ให้ครูมีโอกาสรับการอบรมต่อเนื่อง จัดพิมพ์หนังสือคำสอนและอุปกรณ์ สื่อการสอนให้ทันสมัย 
- โครงการ แปลและจัดทำวีดีทัศน์ เปิดโลกพระคัมภีร์, พระบัญญัติ 10 ประการ, พอล ตะลุยแดนพระคัมภีร์, ความเชื่อคาทอลิก, Friends and Heroes และอื่นๆ
- โครงการ จัดทำหนังสือจริยศึกษาสำหรับโรงเรียนคาทอลิก
- โครงการ อบรมพระคัมภีร์วันเสาร์
- โครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล
- โครงการ X’ mas Quiz  
- โครงการ ครูคำสอนบุญยาตรา
- โครงการ ชุมนุมครูคำสอน
- โครงการ ชุมนุมครูคาทอลิก
- โครงการ ชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู  
- โครงการ คำสอนผู้ใหญ่  
- โครงการ ชุมนุมคริสตชนใหม่  
- โครงการ เพิ่มพูนความรู้คริสตชนใหม่  
- โครงการ อบรมพี่เลี้ยง  
- โครงการ เอฟฟาธา
- โครงการ ส่งบุคลากรไปเรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม
- โครงการ พระคัมภีร์ไปรษณีย์
- โครงการ คำสอนสัญจร

118SOMMAIสมัยที่หก ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2016 - 2019 คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม และจิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ทางแผนกพยายามที่จะดำเนินโครงการเพื่อให้ตอบสนองกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 "ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่"
ปี 2016
- โครงการ รักพระคัมภีร์  
- โครงการ X’ mas Quiz  
- โครงการ ครูคำสอนบุญยาตรา  
- โครงการ ค่ายคำสอน ค่ายพระเมตตา  
- โครงการ ชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 1  
- โครงการ ชุมนุมศิษย์แท้พระเยซู  
- โครงการ สัมมนาครูจิตตาภิบาล 
- โครงการ คำสอนผู้ใหญ่  
- โครงการ ชุมนุมคริสตชนใหม่  
- โครงการ เพิ่มพูนความรู้คริสตชนใหม่  
- โครงการ อบรมพี่เลี้ยง  
- โครงการ เอฟฟาธา  
ปี 2017  
- โครงการ ครูคำสอนบุญยาตรา  
- โครงการ คำสอนสัญจร 
- โครงการ ชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 2 
- โครงการ ชุมนุมนักเรียนคาทอลิก 
- โครงการ เพิ่มพูนความรู้ครูคำสอน 
- โครงการ เยี่ยมครูคำสอน 
- โครงการ รักพระคัมภีร์
- โครงการ อบรมพระคัมภีร์วันเสาร์
- โครงการ พระคัมภีร์ไปรษณีย์
- โครงการ X’ mas Quiz
- โครงการ จัดทำสื่ออุปกรณ์คำสอน
- โครงการ ส่งบุคลากรไปเรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม
- โครงการ พัฒนาบุคลากร 
ปี 2018  
- โครงการ ครูคำสอนบุญยาตรา  
- โครงการ คำสอนสัญจร 
- โครงการ ชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 2 
- โครงการ ชุมนุมนักเรียนคาทอลิก 
- โครงการ เพิ่มพูนความรู้ครูคำสอน 
- โครงการ เยี่ยมครูคำสอน 
- โครงการ รักพระคัมภีร์
- โครงการ อบรมพระคัมภีร์วันเสาร์
- โครงการ พระคัมภีร์ไปรษณีย์
- โครงการ X’ mas Quiz
- โครงการ จัดทำสื่ออุปกรณ์คำสอน
- โครงการ ส่งบุคลากรไปเรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม
- โครงการ พัฒนาบุคลากร  
- โครงการ จัดอบรมหลักสูตรคริสตศาสนธรรมภาคพิเศษ
- โครงการ ค่ายฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
- โครงการ อบรมการใช้คู่มือชุดชีวิตคริสตัง
- โครงการ ส่งเสริมอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
- โครงการ YouCat Camp
- โครงการ ปรับปรุงหนังสือชุดจริยศึกษา
- โครงการ คำสอนผู้สูงอายุ
- โครงการ ประชุมผู้ประสานงานคำสอน
- โครงการ จัดทำหนังสือแบบเรียนและคู่มือวิชาคริสต์ศาสนา

พอทศมะสมัยที่เจ็ด ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2019 - ปัจจุบัน คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร เป็นผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม และจิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ทางแผนกพยายามที่จะดำเนินโครงการเพื่อให้ตอบสนองกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 "ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาคำสอน วิชาคริสต์ศาสนา และคำสอนสัญจร เพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีในโรงเรียน
ปี 2019
- โครงการ อบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ 
- โครงการ ครูคำสอนบุญยาตรา 
- โครงการ คำสอนไปรษณีย์ 
- โครงการ คำสอนสัญจร 
- โครงการ X’ mas Quiz 
- โครงการ เพิ่มพูนความรู้ครูคำสอนและครูคาทอลิก 
- โครงการ ร่วมงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ 
- โครงการ จัดทำสื่ออุปกรณ์คำสอน 
- โครงการ ติดตามและเยี่ยมเยียนครูคำสอน 
- โครงการ ส่งบุคลากรเข้าเรียนทิ่วิทยาลัยแสงธรรม 
- โครงการ พัฒนาบุคลากร 
- โครงการ คำสอนผู้สูงอายุ 
- โครงการ ปรับปรุงหนังสือชุดจริยศึกษา 
- โครงการ ประชุมผู้ประสานงานคำสอน 
- โครงการ ชวนกันอ่าน
- โครงการ ค่ายคำสอนเยาวชน
- โครงการ ตามรอยพระเยซู
- โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนซีซีภาคพิเศษ
- โครงการ จัดทำหนังสือแบบเรียนและคู่มือวิชาคริสต์ศาสนา
ปี 2020
- โครงการ อบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ 
- โครงการ ครูคำสอนบุญยาตรา 
- โครงการ คำสอนไปรษณีย์ 
- โครงการ คำสอนสัญจร 
- โครงการ X’ mas Quiz 
- โครงการ เพิ่มพูนความรู้ครูคำสอนและครูคาทอลิก 
- โครงการ ร่วมงานชุมนุมครูคำสอนระดับชาติ 
- โครงการ จัดทำสื่ออุปกรณ์คำสอน 
- โครงการ ติดตามและเยี่ยมเยียนครูคำสอน 
- โครงการ ส่งบุคลากรเข้าเรียนทิ่วิทยาลัยแสงธรรม 
- โครงการ พัฒนาบุคลากร 
- โครงการ ปรับปรุงหนังสือชุดจริยศึกษา 
- โครงการ ประชุมผู้ประสานงานคำสอน 
- โครงการ ชวนกันอ่าน
- โครงการ ร่วมงานชุมนุมนักเรียนคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

16VIRASAKสมัยที่คุณพ่อวีระศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เป็นผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ตึกหน้าอาคารคาทอลิกแพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลฯ  ได้ส่งคุณลัดดาวัลย์ วงศ์ภักดี (ปี ค.ศ.1992-1995)  และคุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์ (ปีค.ศ. 1995-1998) ไปศึกษาการอภิบาลเยาวชนและคำสอน ที่มหาวิทยาลัยซาเลเซียน 3 ปี
39VIDHAYAสมัยคุณพ่อวิทยา แก้วแหวน เป็นผู้ช่วยพระสังฆราช ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูตฯ (1994-2009) ได้ย้ายสำนักงานมาที่อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลฯ ส่งคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ไปเรียนวิชาศาสนสัมพันธ์ และคุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา   คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม  (ปี ค.ศ. 2003-เม.ย.2007)  ไปเรียนด้านคำสอนที่มหาวิทยาลัยซาเลเซียน ระดับปริญญาโท   ที่กรุงโรม และคุณครูสุดหทัย นิยมธรรม (ค.ศ. 2004-2008) ไปศึกษาด้านคำสอน ระดับปริญญาโท  ที่มหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา กรุงโรม  ประเทศอิตาลี

 75PIYACHARTสมัยคุณพ่อปิยชาติ มะกรครรภ์ เป็นผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานอภิบาล (แยกฝ่ายเป็นฝ่ายงานอภิบาล และฝ่ายงานธรรมทูต) โดยมีคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2009 – ปัจจุบัน


ศูนย์คริสตศาสนธรรมได้จัดโครงสร้างการทำงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  โดยแบ่งออกเป็นงานด้านต่างๆดังนี้  
1. วิชาการ ประกอบด้วย หลักสูตร-โครงการ วิชาศาสนาคริสต์ในโรงเรียน งานแปล-งาน  พิมพ์หนังสือ ห้องสมุด
2. คำสอนและพระคัมภีร์ ประกอบด้วย คำสอนผู้ใหญ่ และกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน ( RCIA) คำสอนเด็ก  คำสอนเยาวชน คำสอนสัญจร พระคัมภีร์ไปรษณีย์  
3. โสตทัศนุปกรณ์ประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ (เวปไซด์คำสอน http://ccbkk.catholic.or.th ) วีดีทัศน์  สไลด์-เทปคาสเซทสื่อ-อุปกรณ์-นิทรรศการ  
4. ธุรการและการเงิน ประกอบด้วย ทะเบียน บัญชี การเงิน  การตลาด
5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ประกอบด้วยคำสอนระดับชาติ ศาสนสัมพันธ์ คำสอนด้านสังคม  จิตตาภิบาล/โรงเรียน  ยุวธรรมทูตPMS

นอกจากนี้ทางศูนย์คริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ ร่วมมือกับแผนกคริสตธรรมและเผยแผ่พระคริสตธรรม (แผนกคำสอนและการแพร่ธรรม) ฝ่ายการศึกษา จัดสำรวจบุคลากร ครูคำสอน และเด็กนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำหนังสือทำเนียบครูคำสอน การอบรมครูคำสอน  พัฒนาหลักสูตร และหนังสือคำสอนในโรงเรียนอีกด้วย

อย่างไรก็ตามศูนย์คริสตศาสนธรรมได้พัฒนาการทำงานด้านคำสอนให้เจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากอัครสังฆมณฑลเป็นอย่างดี