ศูนย์คำสอนแห่งแรกในมิสซังสยามน่าจะเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูนักบุญทาร์ซีซีโอ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลคลองบางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว)  ตั้งเมื่อ ค.ศ. 1912 จนถึง1940 แต่ได้ปิดบริการระหว่าง ค.ศ.1914-1920 เพราะสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส ได้เป็นผู้ริเริ่มตั้งโรงเรียนนักบุญทาร์ซีซีโอ เพื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูคาทอลิก (ชาย) ให้สอนเรียน และสอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิกสมัยนั้น มีหลักสูตร 4 ปี รับนักเรียนปีเว้นปีจากวัดดอนกระเบื้อง, สองพี่น้อง, บางนกแขวก,  บ้านปลายนา, สามเสน, หัวไผ่, เกาะใหญ่, หน้าโคก, ปากน้ำโพ, บางเชือกหนัง, นครชัยศรี แปดริ้ว, อยุธยา ฯลฯ คุณพ่อเล เยร์ แฟร์เลย์   เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนนี้นาน จึงเป็นที่เคารพรัก ท่านสิ้นใจวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1948 อายุ 74 ปี บรรดาลูกศิษย์   จึงถือวันที่ 7 มกราคม เป็นวันนัดพบกัน

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มีคณะกรรมการคำสอนชุดแรก ในปี ค.ศ. 1973 กล่าวคือสองปีหลังจากมีการประชุมคำสอนระดับชาติที่กรุงโรม และสมณะกระทรวงว่าด้วยเรื่องพระสงฆ์ ได้พิมพ์ "คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนทั่วไป" (General Catechetical Directory) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 1971โอกาสสมโภชการกลับคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสตเจ้า 

คุณพ่อสังวาลย์ ศุระศรางค์  (อภิเษกเป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่  ตั้งแต่ 6 ม.ค. 1987-9 ก.พ. 2009 รวมเวลา 22 ปี)  เป็นประธานกรรมการตั้งแต่ 1973-1982 (10 ปี) มีพระสงฆ์และนักบวชเป็นกรรมการ จัดอบรมครูคำสอนภาคฤดูร้อน สำนักงานคำสอนสมัยแรก อยู่ที่บ้านพักพระสงฆ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ ชั้น 2 งานช่วง 10 ปี ที่คุณพ่อสังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธาน และมีซิสเตอร์มาทำงานเต็มเวลา มีการตั้งทีมอบรมเคลื่อนที่ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวคริสตชนที่ห่างไกลวัด พื่อสร้างกลุ่มคริสตชน อบรมครูคำสอน และผลิตหนังสือ

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มีคณะกรรมการคำสอนชุดแรก ในปี ค.ศ. 1973 กล่าวคือสองปีหลังจากมีการประชุม คำสอนระดับชาติที่กรุงโรม และสมณะกระทรวงว่าด้วยเรื่อง พระสงฆ์ได้พิมพ์ "คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนทั่วไป" (General Catechetical Directory) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 1971 โอกาสสมโภชการกลับคืนพระชนม์ของพระเยซูคริส ตเจ้า  คุณพ่อสังวาลย์  ศุระศรางค์ เป็นประธานกรรมการตั้งแต่ 1973-1982 (10 ปี) มีพระสงฆ์และนักบวชเป็นกรรมการ จัดอบรมครูคำสอนภาคฤดูร้อน
4724868794 c219ae36c5สำนักงานคำสอนสมัยแรกอยู่ที่บ้านพระสงฆ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ ชั้น 2 (ปัจจุบันเป็นห้องพระคัมภีร์ ห้องคำสอน) งานช่วง 10 ปี ที่คุณพ่อสังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธาน และมีซิสเตอร์มาทำงานเต็มเวลา มีการตั้งทีมอบรมเคลื่อนที่ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวคริสตชนที่ห่างไกลวัด เพื่อสร้างกลุ่มคริสตชน  อบรมครูคำสอน  และผลิตหนังสือ คุณพ่อสังวาลย์  ศุระศรางค์ ได้จัดอบรมครูคำสอนรุ่นที่ 1  สามครั้ง  คือ วันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1973/ พ.ศ. 2516 ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ  สามพราน   ครั้งที่ 2  วันที่ 19-25 มีนาคม ค.ศ. 1974 / พ.ศ. 2517 ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน โดยที่คุณพ่อสังวาลย์ เป็นอธิการบ้านเณร  และครั้งที่ 3 วันที่ 1-6 พฤษภาคม ค.ศ. 1975 / พ.ศ. 2518 ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ  สามพราน
pict02
ศูนย์คำสอนตั้งขึ้นด้วยความริเริ่มของสภาสงฆ์สังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อการอบรมคริสตชนขึ้นพื้นฐาน ประกอบด้วยคณะกรรมการ 9 ท่าน มีคุณพ่อสังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธาน คุณพ่อประวิทย์  พงษ์วิรัชไชย   คุณพ่อสนัด  วิจิตรวงศ์ และคุณพ่อฮ าเบสโตรส์  ซิสเตอร์ที่ทำงานประจำ 5 ท่านซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะแขวงของแต่ละคนให้มาช่วยทำงานของมิสซัง มีกำหนดวาระละ 2 ปี มีซิสเตอร์เชลียง  เวชยันต์ จาก คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  ซิสเตอร์แคลร์ สมเนตร  ซิสเตอร์บุญรักษา ศรีตระกูล  จากคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และซิสเตอร์จุรี กีรกิตติวาทย์  กับซิสเตอร์อ รศรี   มนตรี   จากคณะอุร์สุลิน   ในปีการศึกษาใหม่นี้ ซิสเตอร์เอลีซาแบท โนว์   มาทำงานแทนซิสเตอร์  บุญรักษา ศรีตระกูล โดยที่มีสำนักงานอยู่ที่บ้านพระสงฆ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
คณะกรรมการคำสอนนี้ เริ่มประชุมจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2518 / ค.ศ. 1975   และเริ่มทำงานประจำในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2519
11PRAVITสมัยที่สอง คุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย เป็นประธานกรรมการฯ ปี ค.ศ. 1982-1987 (5ปี) สำนักงานคำสอนอยู่ ที่สำนักมิสซัง (ปัจจุบันเป็นสำนักงานวินิจฉัยคดีฯ) มีเจ้าหน้าที่ คือ คุณสมศรี เฮงประเสริฐ คุณทัศไนย์ สิงห์มัจฉา คณะกรรมการได้พิจารณาส่งคุณสมหวัง วิชชุประภาและคุณลัดดาวัลย์ วงศ์ภักดี ไปเรียนคำสอนที่กัสตากันดอลโฟ ที่กรุงโรม และคุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยซาเลเซียน  ที่กรุงโรม  3 ปี (ค.ศ. 1985- 15 กันยายน 1988)
 
ในปี 1981-1989 ซิสเตอร์ประทุม สิงห์มัจฉา ได้มาทำหน้าที่ที่ศูนย์คำสอนเป็นเวลา 8 ปี
60CHANCHAIสมัยที่สาม คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม เป็นประธานกรรมการและหัวหน้าแผนกคำสอน เป็นช่วงจัดระบบการบริหารงานในอัครสังฆมณฑล เป็นฝ่ายต่างๆ คุณพ่อชาญชัย รับงานแผนกเยาวชนด้วย และดูแลแผนกคำสอน ตั้งแต่ 11 พ.ค. 1987-20 ต.ค. 1988 เริ่มจัดกรรมการคำสอน โดยมีพระสงฆ์จาก 6 เขต เป็นกรรมการ
5452784011 20808d8165 bสมัยที่สี่ คุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ ตั้งแต่ 20 ต.ค. 1988 - 30 เม.ย. 2009  เป็นประธานกรรมการ และเป็นหัวหน้าศูนย์คำสอน   และมีพระสงฆ์มาร่วมงานของศูนย์คริสต ศาสนธรรมดังนี้   ในปี ค.ศ.2003-2004 มีคุณพ่อถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์ มาช่วยงานด้านคำสอน 1 ปี ในปี ค.ศ. 2004-2007  มีคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช มาช่วยงานด้านคำสอน 3 ปี   และมีคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม  ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ.2007-  30 เม.ย. 2009   
วันที่ 10 ก.พ. 2009  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่
วันที่ 1 พ.ค.  2009  พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู   พระสังฆราชสังวาลย์   ศุระศรางค์  และพระอัครสังฆราชซัลวาตอเร เป็นนัคคีโอ  อภิเษกเป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่
115EAKARATสมัยที่ห้า ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2009 – 2016 คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เป็นผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม ทางแผนกพยายามดำเนินแผนงานโครงการตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติ เช่น ส่งเสริมครูคำสอน ให้มีจำนวนมากขึ้น ให้ครูมีโอกาสรับการอบรมต่อเนื่อง ปรับปรุงเงินเดือนและสวัสดิการของครูคำสอน จัดพิมพ์หนังสือคำสอนและอุปกรณ์ สื่อการสอนให้ทันสมัย พยายามส่งเสริมคริสตชนให้รักพระคัมภีร์มากขึ้น จัดอบรมผู้อ่านพระคัมภีร์  จัดฟื้นฟูจิตใจครูคำสอน คณะกรรมการคำสอนประกอบด้วยพระสงฆ์ผู้รับผิดชอบงานคำสอนจากทั้ง 6 เขตๆ ละ 1 องค์  ตัวแทนนักบวช คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร คณะอูร์สุลิน คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล คณะเซนต์คาเบรียล และตัวแทนครูคำสอนจาก 6 เขต ในอัครสังฆมณฑล  นักบวช  และฆราวาส โรงเรียนละ 1-2 คน จัดสัมมนาปีละ 1 ครั้ง และประชุมติดตามผลปีละ  1 ครั้ง (ระยะปีแรกๆ ประชุมกันบ่อยพอสมควร มีประชุมผู้ประสานงานคำสอนตั้งแต่ปี 1991- 2002  ในช่วงมี นาคมของทุกปี ระยะหลังมีการประชุมติดตามงานวันที่ 1 ตุลาคมเท่านั้น) และกรรมาการบริหารของอัครสังฆมณฑล ได้ตั้งแผนกคำสอนและการแพร่ธรรมในฝ่ายการศึกษา  ให้รับผิดชอบงานคำสอนในโรงเรียน อนึ่งงานที่เกี่ยวกับครูคำสอน ที่เราพยายามประสานงานคือ ส่งเสริมให้ครูไปรับการอบรมที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม (ซีซี) ที่วิทยาลัยแสงธรรม  สาขาวิชาคริสตศาสนธรรม ระดับปริญญาตรี ปี 1-4 ที่กัสเตล กันดอนโฟ กรุงโรม และมหาวิทยาลัยอูร์บาเนียนา  ให้ฆราวาสมีโอกาสศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
118SOMMAIสมัยที่หก ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2016 - ปัจจุบัน คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม และจิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ทางแผนกพยายามที่จะดำเนินโครงการเพื่อให้ตอบสนองกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 "ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่" โดยมีโครงการดังนี้
1. อบรมพระคัมภีร์วันเสาร์
2. แสวงบุญครูคำสอน
3. พระคัมภีร์ไปรษณีย์
4. คำสอนสัญจร
5. X’mas Quiz
6. รักพระคัมภีร์
7. เพิ่มพูนความรู้ครูคำสอนและครูคาทอลิก
8. ชุมนุมครูคาทอลิก และชุมนุมครูคำสอน
9. ชุมนุมนักเรียนคาทอลิก
10. จัดทำสื่ออุปกรณ์
11. เยี่ยมครูคำสอน
12. ส่งบุคลากรวิทยาลัยแสงธรรม
13. พัฒนาบุคลากร
14. จัดอบรมหลักสูตรคริสตศาสนธรรมภาคพิเศษ
15. ค่ายฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
16. อบรมการใช้ชุด “ชีวิตคริสตัง”
17. ส่งเสริมอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
18. YouCat Camp
19. ปรับปรุงหนังสือจริยะ
20. คำสอนผู้สูงอายุ
21. ประชุมผู้ประสานงานครูคำสอน

16VIRASAKสมัยที่คุณพ่อวีระศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เป็นผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ตึกหน้าอาคารคาทอลิกแพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลฯ  ได้ส่งคุณลัดดาวัลย์ วงศ์ภักดี (ปี ค.ศ.1992-1995)  และคุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์ (ปีค.ศ. 1995-1998) ไปศึกษาการอภิบาลเยาวชนและคำสอน ที่มหาวิทยาลัยซาเลเซียน 3 ปี
39VIDHAYAสมัยคุณพ่อวิทยา แก้วแหวน เป็นผู้ช่วยพระสังฆราช ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูตฯ (1994-2009) ได้ย้ายสำนักงานมาที่อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลฯ ส่งคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ไปเรียนวิชาศาสนสัมพันธ์ และคุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา   คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม  (ปี ค.ศ. 2003-เม.ย.2007)  ไปเรียนด้านคำสอนที่มหาวิทยาลัยซาเลเซียน ระดับปริญญาโท   ที่กรุงโรม และคุณครูสุดหทัย นิยมธรรม (ค.ศ. 2004-2008) ไปศึกษาด้านคำสอน ระดับปริญญาโท  ที่มหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา กรุงโรม  ประเทศอิตาลี

 75PIYACHARTสมัยคุณพ่อปิยชาติ มะกรครรภ์ เป็นผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานอภิบาล (แยกฝ่ายเป็นฝ่ายงานอภิบาล และฝ่ายงานธรรมทูต) โดยมีคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2009 – ปัจจุบัน


ศูนย์คริสตศาสนธรรมได้จัดโครงสร้างการทำงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  โดยแบ่งออกเป็นงานด้านต่างๆดังนี้  
1. วิชาการ ประกอบด้วย หลักสูตร-โครงการ วิชาศาสนาคริสต์ในโรงเรียน งานแปล-งาน  พิมพ์หนังสือ ห้องสมุด
2. คำสอนและพระคัมภีร์ ประกอบด้วย คำสอนผู้ใหญ่ และกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน ( RCIA) คำสอนเด็ก  คำสอนเยาวชน คำสอนสัญจร พระคัมภีร์ไปรษณีย์  
3. โสตทัศนุปกรณ์ประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ (เวปไซด์คำสอน http://ccbkk.catholic.or.th ) วีดีทัศน์  สไลด์-เทปคาสเซทสื่อ-อุปกรณ์-นิทรรศการ  
4. ธุรการและการเงิน ประกอบด้วย ทะเบียน บัญชี การเงิน  การตลาด
5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ประกอบด้วยคำสอนระดับชาติ ศาสนสัมพันธ์ คำสอนด้านสังคม  จิตตาภิบาล/โรงเรียน  ยุวธรรมทูตPMS

นอกจากนี้ทางศูนย์คริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ ร่วมมือกับแผนกคริสตธรรมและเผยแผ่พระคริสตธรรม (แผนกคำสอนและการแพร่ธรรม) ฝ่ายการศึกษา จัดสำรวจบุคลากร ครูคำสอน และเด็กนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำหนังสือทำเนียบครูคำสอน การอบรมครูคำสอน  พัฒนาหลักสูตร และหนังสือคำสอนในโรงเรียนอีกด้วย

อย่างไรก็ตามศูนย์คริสตศาสนธรรมได้พัฒนาการทำงานด้านคำสอนให้เจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากอัครสังฆมณฑลเป็นอย่างดี

ค้นหา

Kamson BKK Update!!

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

ข้อคิดจากพระวาจา

word of God 1

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

เว็บไซต์คาทอลิก

 • bkk

 • haab

 • becthailand

 • santikham

 • pope report-francis

 • bannerpope

 • cc_link2011

 • 0002

 • thaicatholicbible

 • mass

 • bnbec

 • facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
5962
9455
42290
184968
258794
11308800
Your IP: 18.212.206.217
2019-02-21 22:30

สถานะการเยี่ยมชม

มี 92 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร 02-681-3850 มือถือ 095-953-3070 โทรสาร 02-681-3851