foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

 

 

คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

sac2

รำพึงพระวาจากับคำสอนประจำวัน

S 94175234

คำสอนออนไลน์ หลักความเชื่อคาทอลิก

cat2

ถาม-ตอบ คำสอนวันละข้อ

001

Facebook แผนกคริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ

face2

YouTube CCBkk Channel

youtube ccbkk

ศูนย์คำสอนแห่งแรกในมิสซังสยามน่าจะเป็น โรงเรียนฝึกหัดครูนักบุญทาร์ซีซีโอ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลคลองบางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว)  ตั้งเมื่อ ค.ศ. 1912 จนถึง1940 แต่ได้ปิดบริการระหว่าง ค.ศ.1914-1920 เพราะสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส ได้เป็นผู้ริเริ่มตั้งโรงเรียนนักบุญทาร์ซีซีโอ เพื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูคาทอลิก (ชาย) ให้สอนเรียน และสอนคำสอนในโรงเรียนคาทอลิกสมัยนั้น มีหลักสูตร 4 ปี รับนักเรียนปีเว้นปีจากวัดดอนกระเบื้อง, สองพี่น้อง, บางนกแขวก,  บ้านปลายนา, สามเสน, หัวไผ่, เกาะใหญ่, หน้าโคก, ปากน้ำโพ, บางเชือกหนัง, นครชัยศรี แปดริ้ว, อยุธยา ฯลฯ คุณพ่อเล เยร์ แฟร์เลย์   เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนนี้นาน จึงเป็นที่เคารพรัก ท่านสิ้นใจวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1948 อายุ 74 ปี บรรดาลูกศิษย์   จึงถือวันที่ 7 มกราคม เป็นวันนัดพบกัน

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มีคณะกรรมการคำสอนชุดแรก ในปี ค.ศ. 1973 กล่าวคือสองปีหลังจากมีการประชุมคำสอนระดับชาติที่กรุงโรม และสมณะกระทรวงว่าด้วยเรื่องพระสงฆ์ ได้พิมพ์ "คู่มือแนะแนวการสอนคำสอนทั่วไป" (General Catechetical Directory) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 1971โอกาสสมโภชการกลับคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสตเจ้า


4724868794 c219ae36c5สำนักงานคำสอนสมัยแรกอยู่ที่บ้านพระสงฆ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ ชั้น 2 (ปัจจุบันเป็นห้องพระคัมภีร์ ห้องคำสอน) งานช่วง 10 ปี ที่คุณพ่อสังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธาน และมีซิสเตอร์มาทำงานเต็มเวลา มีการตั้งทีมอบรมเคลื่อนที่ไปเยี่ยมเยียนครอบครัวคริสตชนที่ห่างไกลวัด เพื่อสร้างกลุ่มคริสตชน  อบรมครูคำสอน  และผลิตหนังสือ คุณพ่อสังวาลย์  ศุระศรางค์ ได้จัดอบรมครูคำสอนรุ่นที่ 1  สามครั้ง  คือ วันที่ 30 เมษายน - 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1973/ พ.ศ. 2516 ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ  สามพราน   ครั้งที่ 2  วันที่ 19-25 มีนาคม ค.ศ. 1974 / พ.ศ. 2517 ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน โดยที่คุณพ่อสังวาลย์ เป็นอธิการบ้านเณร  และครั้งที่ 3 วันที่ 1-6 พฤษภาคม ค.ศ. 1975 / พ.ศ. 2518 ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ  สามพราน
pict02
ศูนย์คำสอนตั้งขึ้นด้วยความริเริ่มของสภาสงฆ์สังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อการอบรมคริสตชนขึ้นพื้นฐาน ประกอบด้วยคณะกรรมการ 9 ท่าน มีคุณพ่อสังวาลย์ ศุระศรางค์ เป็นประธาน คุณพ่อประวิทย์  พงษ์วิรัชไชย   คุณพ่อสนัด  วิจิตรวงศ์ และคุณพ่อฮ าเบสโตรส์  ซิสเตอร์ที่ทำงานประจำ 5 ท่านซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าคณะแขวงของแต่ละคนให้มาช่วยทำงานของมิสซัง มีกำหนดวาระละ 2 ปี มีซิสเตอร์เชลียง  เวชยันต์ จาก คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  ซิสเตอร์แคลร์ สมเนตร  ซิสเตอร์บุญรักษา ศรีตระกูล  จากคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร และซิสเตอร์จุรี กีรกิตติวาทย์  กับซิสเตอร์อ รศรี   มนตรี   จากคณะอุร์สุลิน   ในปีการศึกษาใหม่นี้ ซิสเตอร์เอลีซาแบท โนว์   มาทำงานแทนซิสเตอร์  บุญรักษา ศรีตระกูล โดยที่มีสำนักงานอยู่ที่บ้านพระสงฆ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
คณะกรรมการคำสอนนี้ เริ่มประชุมจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2518 / ค.ศ. 1975   และเริ่มทำงานประจำในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2519
11PRAVITสมัยที่สอง คุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย เป็นประธานกรรมการฯ ปี ค.ศ. 1982-1987 (5ปี) สำนักงานคำสอนอยู่ ที่สำนักมิสซัง (ปัจจุบันเป็นสำนักงานวินิจฉัยคดีฯ) มีเจ้าหน้าที่ คือ คุณสมศรี เฮงประเสริฐ คุณทัศไนย์ สิงห์มัจฉา คณะกรรมการได้พิจารณาส่งคุณสมหวัง วิชชุประภาและคุณลัดดาวัลย์ วงศ์ภักดี ไปเรียนคำสอนที่กัสตากันดอลโฟ ที่กรุงโรม และคุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยซาเลเซียน  ที่กรุงโรม  3 ปี (ค.ศ. 1985- 15 กันยายน 1988)
 
ในปี 1981-1989 ซิสเตอร์ประทุม สิงห์มัจฉา ได้มาทำหน้าที่ที่ศูนย์คำสอนเป็นเวลา 8 ปี
60CHANCHAIสมัยที่สาม คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม เป็นประธานกรรมการและหัวหน้าแผนกคำสอน เป็นช่วงจัดระบบการบริหารงานในอัครสังฆมณฑล เป็นฝ่ายต่างๆ คุณพ่อชาญชัย รับงานแผนกเยาวชนด้วย และดูแลแผนกคำสอน ตั้งแต่ 11 พ.ค. 1987-20 ต.ค. 1988 เริ่มจัดกรรมการคำสอน โดยมีพระสงฆ์จาก 6 เขต เป็นกรรมการ
5452784011 20808d8165 bสมัยที่สี่ คุณพ่อวีระ อาภรณ์รัตน์ ตั้งแต่ 20 ต.ค. 1988 - 30 เม.ย. 2009  เป็นประธานกรรมการ และเป็นหัวหน้าศูนย์คำสอน   และมีพระสงฆ์มาร่วมงานของศูนย์คริสต ศาสนธรรมดังนี้   ในปี ค.ศ.2003-2004 มีคุณพ่อถิรลักษณ์ วิจิตรวงศ์ มาช่วยงานด้านคำสอน 1 ปี ในปี ค.ศ. 2004-2007  มีคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช มาช่วยงานด้านคำสอน 3 ปี   และมีคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม  ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ.2007-  30 เม.ย. 2009   
วันที่ 10 ก.พ. 2009  สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่
วันที่ 1 พ.ค.  2009  พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู   พระสังฆราชสังวาลย์   ศุระศรางค์  และพระอัครสังฆราชซัลวาตอเร เป็นนัคคีโอ  อภิเษกเป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่
115EAKARATสมัยที่ห้า ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2009 – 2016 คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม เป็นผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม ทางแผนกพยายามดำเนินแผนงานโครงการตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติ เช่น ส่งเสริมครูคำสอน ให้มีจำนวนมากขึ้น ให้ครูมีโอกาสรับการอบรมต่อเนื่อง ปรับปรุงเงินเดือนและสวัสดิการของครูคำสอน จัดพิมพ์หนังสือคำสอนและอุปกรณ์ สื่อการสอนให้ทันสมัย พยายามส่งเสริมคริสตชนให้รักพระคัมภีร์มากขึ้น จัดอบรมผู้อ่านพระคัมภีร์  จัดฟื้นฟูจิตใจครูคำสอน คณะกรรมการคำสอนประกอบด้วยพระสงฆ์ผู้รับผิดชอบงานคำสอนจากทั้ง 6 เขตๆ ละ 1 องค์  ตัวแทนนักบวช คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ คณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร คณะอูร์สุลิน คณะธิดาพระราชินีมาเรียผู้นิรมล คณะเซนต์คาเบรียล และตัวแทนครูคำสอนจาก 6 เขต ในอัครสังฆมณฑล  นักบวช  และฆราวาส โรงเรียนละ 1-2 คน จัดสัมมนาปีละ 1 ครั้ง และประชุมติดตามผลปีละ  1 ครั้ง (ระยะปีแรกๆ ประชุมกันบ่อยพอสมควร มีประชุมผู้ประสานงานคำสอนตั้งแต่ปี 1991- 2002  ในช่วงมี นาคมของทุกปี ระยะหลังมีการประชุมติดตามงานวันที่ 1 ตุลาคมเท่านั้น) และกรรมาการบริหารของอัครสังฆมณฑล ได้ตั้งแผนกคำสอนและการแพร่ธรรมในฝ่ายการศึกษา  ให้รับผิดชอบงานคำสอนในโรงเรียน อนึ่งงานที่เกี่ยวกับครูคำสอน ที่เราพยายามประสานงานคือ ส่งเสริมให้ครูไปรับการอบรมที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม (ซีซี) ที่วิทยาลัยแสงธรรม  สาขาวิชาคริสตศาสนธรรม ระดับปริญญาตรี ปี 1-4 ที่กัสเตล กันดอนโฟ กรุงโรม และมหาวิทยาลัยอูร์บาเนียนา  ให้ฆราวาสมีโอกาสศึกษาต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
118SOMMAIสมัยที่หก ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2016 - ปัจจุบัน คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ เป็นผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม และจิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ทางแผนกพยายามที่จะดำเนินโครงการเพื่อให้ตอบสนองกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 "ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่"

พอทศมะสมัยที่เจ็ด ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2019 - ปัจจุบัน คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร เป็นผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรม และจิตตาภิบาลโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ทางแผนกพยายามที่จะดำเนินโครงการเพื่อให้ตอบสนองกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 "ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาคำสอน วิชาคริสต์ศาสนา และคำสอนสัญจร เพื่อส่งเสริมการประกาศข่าวดีในโรงเรียน

16VIRASAKสมัยที่คุณพ่อวีระศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เป็นผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูต ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ตึกหน้าอาคารคาทอลิกแพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลฯ  ได้ส่งคุณลัดดาวัลย์ วงศ์ภักดี (ปี ค.ศ.1992-1995)  และคุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์ (ปีค.ศ. 1995-1998) ไปศึกษาการอภิบาลเยาวชนและคำสอน ที่มหาวิทยาลัยซาเลเซียน 3 ปี
39VIDHAYAสมัยคุณพ่อวิทยา แก้วแหวน เป็นผู้ช่วยพระสังฆราช ฝ่ายงานอภิบาลและธรรมทูตฯ (1994-2009) ได้ย้ายสำนักงานมาที่อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลฯ ส่งคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ไปเรียนวิชาศาสนสัมพันธ์ และคุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา   คุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม  (ปี ค.ศ. 2003-เม.ย.2007)  ไปเรียนด้านคำสอนที่มหาวิทยาลัยซาเลเซียน ระดับปริญญาโท   ที่กรุงโรม และคุณครูสุดหทัย นิยมธรรม (ค.ศ. 2004-2008) ไปศึกษาด้านคำสอน ระดับปริญญาโท  ที่มหาวิทยาลัยอูร์บานีอานา กรุงโรม  ประเทศอิตาลี

 75PIYACHARTสมัยคุณพ่อปิยชาติ มะกรครรภ์ เป็นผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานอภิบาล (แยกฝ่ายเป็นฝ่ายงานอภิบาล และฝ่ายงานธรรมทูต) โดยมีคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2009 – ปัจจุบัน


ศูนย์คริสตศาสนธรรมได้จัดโครงสร้างการทำงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  โดยแบ่งออกเป็นงานด้านต่างๆดังนี้  
1. วิชาการ ประกอบด้วย หลักสูตร-โครงการ วิชาศาสนาคริสต์ในโรงเรียน งานแปล-งาน  พิมพ์หนังสือ ห้องสมุด
2. คำสอนและพระคัมภีร์ ประกอบด้วย คำสอนผู้ใหญ่ และกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน ( RCIA) คำสอนเด็ก  คำสอนเยาวชน คำสอนสัญจร พระคัมภีร์ไปรษณีย์  
3. โสตทัศนุปกรณ์ประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ (เวปไซด์คำสอน http://ccbkk.catholic.or.th ) วีดีทัศน์  สไลด์-เทปคาสเซทสื่อ-อุปกรณ์-นิทรรศการ  
4. ธุรการและการเงิน ประกอบด้วย ทะเบียน บัญชี การเงิน  การตลาด
5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ประกอบด้วยคำสอนระดับชาติ ศาสนสัมพันธ์ คำสอนด้านสังคม  จิตตาภิบาล/โรงเรียน  ยุวธรรมทูตPMS

นอกจากนี้ทางศูนย์คริสตศาสนธรรม กรุงเทพฯ ร่วมมือกับแผนกคริสตธรรมและเผยแผ่พระคริสตธรรม (แผนกคำสอนและการแพร่ธรรม) ฝ่ายการศึกษา จัดสำรวจบุคลากร ครูคำสอน และเด็กนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำหนังสือทำเนียบครูคำสอน การอบรมครูคำสอน  พัฒนาหลักสูตร และหนังสือคำสอนในโรงเรียนอีกด้วย

อย่างไรก็ตามศูนย์คริสตศาสนธรรมได้พัฒนาการทำงานด้านคำสอนให้เจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากอัครสังฆมณฑลเป็นอย่างดี