foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ภาวนาเมื่อรู้สึกอยากภาวนา เป็นการเพียงพอหรือไม่
ไม่เพียงพอ ผู้ที่ภาวนาเมื่อรู้สึกอยากภาวนา ไม่ยึดพระเจ้าอย่างจริงจัง และจะทอดทิ้งการภาวนาไป การภาวนาต้องเจริญก้าวหน้าในความสัตย์ซื่อ (2650)