แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ศีลล้างบาป (Baptism)
ในฐานะที่เป็นพิธีเข้าเป็นคริสตชน
ศีลล้างบาปจึงเป็นการเกิดครั้งที่สองเข้าในพระศาสนจักร


     ศีลล้างบาปเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ประการแรกหรือ “การกระทำที่ศักดิ์สิทธิ์” ซึ่งมีทั้งเครื่องหมายแสดงสิ่งที่มองเห็นได้และเครื่องมือของพระหรรษทานที่มองไม่เห็น เป็นสัญลักษณ์ที่ตรงตามความหมายที่สุดด้วยท่าทางที่แน่นอนก็นำมาซึ่งผลผลิตฝ่ายจิต ทำให้มนุษยชาติเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับวิญญาณ

    ศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นส่วนที่สำคัญของศาสนาคาทอลิก และเกิดจากธรรมล้ำลึกของการรับเอาธรรมชาติมนุษย์ที่รับการไถ่กู้ ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างคำพูด (“สูตร”)กับปัจจัยที่เป็นวัตถุ (“วัตถุ”) เปิดโอกาสให้พระศาสนจักร ปฏิบัติพันธกิจของการช่วยให้รอดได้โดยผ่านทางพระบุตร ผู้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ จำเป็นที่จะต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างมนุษย์ภาวะของพระองค์ซึ่งก่อให้เกิดเครื่องมือ “ที่สนับสนุน” ความรอดของเรากับศีลศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง “แยกไว้ต่างหาก” จากพระองค์ แต่ว่าสัญลักษณ์ที่บังคับทั้งสองไว้นั้นเป็นธรรมชาติเดียวกันศีลศักดิ์สิทธิ์ทำให้พันธกิจการไถ่กู้ของพระคริสต์คงอยู่ไปชั่วกาลนาน พร้อมทั้งทำให้ทุกคนที่ปรารถนาสามารถเข้าร่วมในธรรมล้ำลึก
    พระศาสนจักรเองจะถือว่าเป็น “ศีลศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิม” ก็ย่อมได้ ศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งเจ็ดปประการถือต้นกำเนิดมาจากศีลล้างบาปเพราะศีลล้างบาปเป็นท่อธารเอกของพระหรรษทาน ซึ่งได้รับการจัดตั้งอย่างชัดเจนจากพระคริสต์และยืนยันในพันธสัญญาใหม่ อันได้แก่ ศีลล้างบาป ศีลกำลัง ศีลมหาสนิท ศีลบวช ศีลสมรส ศีลอภัยบาปและศีลเจิมคนไข้ การกระทำอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มีนำเสนอแก่ชีวิตของผู้มีความเชื่อและเป็นเครื่องหมายแสดงภายนอกของการยอมรับศาสนาไปจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตบนโลกนี้
    ศีลล้างบาป (มาจากคำกริยาในภาษากรีกที่ว่า bapto หรือ baptize แปลว่า “จุ่มลงไป”) จึงกลายเป็นว่า “จุ่ม” ผู้มีความเชื่อลงไปในธรรมล้ำลึกแห่งพระตรีเอกภาพ ลงไปในธรรมล้ำลึกแห่งความตายและการกลับคืนชีพของพระคริสต์ ลงไปในชุมชนของพระศาสนจักร สูตรที่มีความหมายมากที่สุดของศีลล้างบาปก็คือการจุ่มลงสามครั้งพร้อมกับกล่าวว่า “ข้าพเจ้าล้างท่านในพระนามของพระบิดาและพระบุตรและพระจิต” แต่ทุกวันนี้มักจะเทน้ำกันคือเทน้ำลงบนศีรษะของผู้ที่รับศีลล้างบาป เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมประเพณีดั้งเดิม พระศาสนจักรคาทอลิกมักจะล้างบาปเด็กๆเพื่อเตรียมอบรมเลี้ยงดูเขาด้านศาสนาและต่อมาก็ได้มีผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยที่กลับใจมารับศีลล้างบาปด้วยเช่นกัน
    เมื่อได้บังเกิดใหม่ด้วยน้ำและพระจิตแล้ว (๑) ผู้ที่ทำตามคำสอนของนักบุญเปาโล ได้รับศีลล้างบาปก็เข้าอยู่ในพระกายทิพย์ของพระคริสต์และดังนั้นก็กลายเป็น คนหนึ่งในบรรดาสมาชิกที่มีชีวิต (๒) เป็นคนหนึ่งใน “ทายาทของพระเจ้า” (รม.8:17) เขาได้รับการเชื้อเชิญให้เติบโตขึ้นในความเชื่อแบบคริสต์และศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ จะมีส่วนในขั้นต่างๆของการเติบโตนี้


(๑)    ยน.3:5
(๒)    “แม้ร่างกายเป็นร่างกายเดียว แต่ก็มีอวัยวะหลายส่วน อวัยวะต่างๆเหล่านี้แม้จะมีหลายส่วนก็ร่วมเป็นร่างกายเดียวกันฉันใด พระคริสต์ก็ฉันนั้น” (1 คร.12:12)

E-Book แผนกคริสตศาสนธรรม อัคสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์

สมณลิขิตในรูปแบบพระสมณอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
สมณลิขิตในรูปแบบพระสมณอัตตาณัติ (Motu Proprio) โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส "ศาสนบริกรดั้งเดิม" ในการจัดตั้งศาสนบริกรครูคำสอน
แนวปฏิบัติการจัดพิธีภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและพิธีปลงศพสำหรับคริสตชนคาทอลิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
แนวปฏิบัติการจัดพิธีภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับและพิธีปลงศพสำหรับคริสตชนคาทอลิกในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รำพึงพระวาจาประจำวัน

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 6:24-35) เมื่อประชาชนเห็นว่าทั้งพระเยซูเจ้า และบรรดาศิษย์ไม่อยู่ที่นั่นแล้ว ก็ลงเรือ มุ่งไปที่เมืองคาเปอรนาอุมเพื่อตามหาพระเยซูเจ้า เมื่อพบพระองค์ที่ฝั่งตรงข้าม จึงทูลถามว่า “พระอาจารย์ ท่านมาที่นี่เมื่อไร” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านแสวงหาเรา มิใช่เพราะได้เห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ แต่เพราะได้กินขนมปังจนอิ่ม อย่าขวนขวายหาอาหารที่กินแล้วเสื่อมสลายไป...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 1 สิงหาคม “เขาไม่จำเป็นต้องไปจากที่นี่ ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิด ” (มธ 14 : 16) จงมีที่ว่างเผื่อไว้บนโต๊ะด้วย บทไตร่ตรอง ข้าพเจ้าคิดว่า บทภาวนาก่อนอาหารของคนอเมริกันนั้นมีอยู่ตอนหนึ่งที่น่าสนใจมาก...
ข้อคิดข้อรำพึง อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา ปี B “เราเป็นปังแห่งชีวิต” มีชายขี้เมาคนหนึ่ง เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วย นิสัยชอบดื่มเมามายของเขาทำให้ภรรยาและลูกๆ ต้องทนทุกข์ทรมานมาก เขาใช้เงินทั้งหมดไปกับการดื่ม แต่มาวันหนึ่ง เขาได้ไปฟื้นฟูจิตใจ กลับใจมาเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า และเลิกดื่มอีกต่อไป สองสามเดือนต่อมา ขณะที่เดินไปตามถนน เขาพบเพื่อนที่เคยร่วมวงดื่มกันมาก่อน เพื่อนถามว่า...
วันเสาร์ สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 14:1-12) เวลานั้น กษัตริย์เฮโรดทรงได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า จึงตรัสกับข้าราชบริพารว่า “คนนี้คือยอห์นผู้ทำพิธีล้างที่กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย ดังนั้นเขาจึงมีอำนาจทำอัศจรรย์ได้” กษัตริย์เฮโรดทรงสั่งให้จับกุมยอห์นล่ามโซ่และขังคุกไว้ เพราะเรื่องของนางเฮโรเดียส ภรรยาของฟีลิปพระอนุชา ยอห์นเคยทูลกษัตริย์เฮโรดว่า “ไม่ถูกต้องที่พระองค์ทรงรับนางมาเป็นมเหสี” กษัตริย์เฮโรดต้องการจะฆ่ายอห์น แต่ทรงเกรงประชาชน เพราะประชาชนคิดว่ายอห์นเป็นประกาศก...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 31 กรกฏาคม “พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ยเราจะทำกับท่านอย่างที่ช่างปั้นหม้อคนนี้ทำไม่ได้หรือ”...
วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ 13:54-58) เวลานั้น พระเยซูเจ้าเสด็จมายังถิ่นกำเนิดของพระองค์ ทรงสั่งสอนในศาลาธรรมของชาวยิว...
Day by Day with St. Joseph (วันละหนึ่งนาทีกับนักบุญโยเซฟ) 30 กรกฏาคม “จงระวังบรรดาธรรมาจารย์ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา...
วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 11:19-27) ชาวยิวจำนวนมากมาหามารธาและมารีย์เพื่อปลอบใจนางในการตายของพี่ชาย เมื่อมารธารู้ว่าพระเยซูเจ้ากำลังเสด็จมา นางก็ออกไปรับเสด็จ...

สื่อการสอน เกมคำสอน เกมพระคัมภีร์ ออนไลน์

สื่อคำสอน บิชอปคาทอลิกและเขตปกครอง 11 สังฆมณฑล ในประเทศไทย
สื่อการเรียนการสอนเรื่อง บิชอปคาทอลิกและเขตปกครอง 11 สังฆมณฑล ในประเทศไทย กิจกรรมที่ 1 แผนที่ ท่านเพียงแต่แตะที่รูปอาสนวิหาร ท่านก็จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสังฆมณฑลนั้นๆ กิจกรรมที่ 2 เกมจับคู่ 11 สังฆมณฑลแห่งประเทศไทย กิจกรรมที่ 3 เกมตอบคำถาม บิชอป 11 สังฆมณฑลแห่งประเทศไทย

สุขใจไปกับวันพระเจ้า

สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา (ปี B) ออนไลน์
กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน 2 กิจกรรม คือ 1. เกม เรียงประโยคใหม่ให้ถูกต้อง บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น (ยน 6:24-35) 2. เกม แฮงค์แมน บทอ่านจากหนังสืออพยพ...
สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา (ปี B) ออนไลน์
วีดีทัศน์ประกอบพระวรสารนักบุญมาระโก มก 6:30-34 กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน...
สุขใจไปกับวันพระเจ้า สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา (ปี B)ออนไลน์
วีดีทัศน์ประกอบพระวรสารนักบุญมาระโก มก 6:7-13 กิจกรรมออนไลน์ สุขใจไปกับวันพระเจ้าในสัปดาห์นี้มีด้วยกัน...

ประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีสากลภาพหรือคาทอลิก
830 คำว่า “คาทอลิก” มีความหมายว่า “สากล”...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีศักดิ์สิทธิภาพ
823 “เรามีความเชื่อว่าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์โดยไม่เสื่อมคลาย...
ทำไมจึงว่าพระศาสนจักรคาทอลิกมีเอกภาพ
815 อะไรเป็นสายสัมพันธ์ของเอกภาพนี้...
อะไรเป็นเครื่องหมายที่สำคัญๆของพระศาสนจักร
811 “นี่คือพระศาสนจักรหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้า...

คำถามที่เด็กๆ อยากรู้เกี่ยวกับพระเจ้า

Jesus, the Christ
พระนาม เยซู หมายความว่า “พระเจ้าทรงช่วยให้รอดพ้น” เป็นพระนามซึ่งทูตสวรรค์คาเบรียลทูลพระนางมารีย์ให้ตั้งเป็นพระนามของพระบุตรของพระนาง พระบุตรของพระเจ้า บรรดาผู้ติดตามพระองค์เพิ่มเติมคำว่า...
Jerusalem
กรุงเยรูซาเล็ม ดังที่รู้จักกันในนามว่า ศิโยน เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของประชากรของพระยาห์เวห์ กรุงเยรูซาเล็ม เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของบรรดาคริสตชนด้วย เหตุว่าพระเยซูเจ้าทรงเจริญชีวิตเป็นเวลานานที่นั่น...
inspiration
คำว่า การดลใจ หมายความว่า...
incense
กำยานคือ การผสมผสานของกลิ่นหอมและเครื่องเทศซึ่งส่งควันที่มีกลิ่นหอมหวาน ปกติจะใช้กำยานเมื่อมีการสวดภาวนา...

ช่วงเวลาสั้นๆ กับพระเจ้า

พระวาจาหนุนใจ - การภาวนา
มธ. 6:6-7 ส่วนท่าน เมื่ออธิษฐานภาวนา จงเข้าไปในห้องส่วนตัว ปิดประตู อธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตอยู่ทั่วทุกแห่ง แล้วพระบิดาของท่านผู้ทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งจะประทานบำเหน็จให้ท่าน เมื่อท่านอธิษฐานภาวนา จงอย่าพูดซ้ำเหมือนคนต่างศาสนา เขาคิดว่าถ้าเขาพูดมากพระเจ้าจะทรงสดับฟัง กจ. 6:4 ส่วนเราจะอุทิศตนอธิษฐานภาวนาและประกาศพระวาจา รม....
พระวาจาหนุนใจ - ความมานะอุตสาหะ ความมุ่งมั่น
ฮบ. 10:10 โดยพระประสงค์นี้เองเราทั้งหลายได้รับความศักดิ์สิทธิ์...
พระวาจาหนุนใจ - ความสงบ สันติ
พระวาจาหนุนใจ - ความสงบ...
พระวาจาหนุนใจ - ความเพียรทน
ลก. 8:15 ส่วนเมล็ดที่ตกในที่ดินดีหมายถึงบุคคลที่ฟังพระวาจาด้วยใจดีเลิศ...

นักบุญโยเซฟ

นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้กำลังจะสิ้นใจ
เมื่อเราพูดถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้ว โยเซฟเป็นบุคคลหนึ่งที่สิ้นใจอย่างศักดิ์สิทธิ์ในบรรดาคนเหล่านั้น เราไม่รู้แน่ชัดว่าท่านสิ้นใจเมื่อใด แต่เรารู้ว่ามีใครบ้างที่อยู่เคียงข้างท่าน พระเยซูเจ้าและพระนางมารีย์พรหมจารีย์อยู่เคียงข้างท่าน กุมมือท่านไว้และเตือนใจท่านให้วางใจในพระเจ้า ช่างสงบยิ่งนัก...
นักบุญโยเซฟ ผู้ปลอบโยนผู้ประสบความทุกข์ยาก
บางครั้งชีวิตก็ไม่เป็นไปตามที่เราหวัง...

CCBKK Channel

find us on youtube

Facebook CCBKK

ไบเบิลไดอารี่ เดือนสิงหาคม

BD 2021 front re

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

พระวาจาแห่งคุณธรรม

jit22

สถิติเยี่ยมชม (22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1504
9231
1504
1504
318031
22385316
Your IP: 34.226.244.254
2021-08-01 05:04

สถานะการเยี่ยมชม

มี 134 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์