foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

QA143

860     ในบทบาทของบรรดาอัครสาวก มีบางมิติที่ไม่อาจส่งต่อไปได้ นั่นคือการที่เขาเหล่านี้ได้รับเลือกไว้ให้เป็นพยานของการกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นรากฐานของพระศาสนจักร แต่บทบาทของเขาเหล่านี้ก็ยังมีมิติอื่นที่ยังคงอยู่ตลอดไปด้วยพระคริสตเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงอยู่กับเขาตราบจนสิ้นพิภพด้วย “พระคริสตเจ้าทรงฝากพันธกิจที่พระเจ้าทรงมอบให้นั้นไว้กับบรรดาอัครสาวก พันธกิจนี้จะคงอยู่ตราบจนสิ้นพิภพ เพราะพระวรสารที่เขาเหล่านี้จะต้องมอบต่อไปนั้นเป็นหลักการดำเนินชีวิตทั้งหมดสำหรับพระศาสนจักรตลอดไป เพราะฉะนั้น […] บรรดาอัครสาวกจึงเอาใจใส่ที่จะแต่งตั้งผู้สืบตำแหน่งต่อไป”

862     “บทบาทหน้าที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบหมายแก่เปโตรผู้เป็นเอกในบรรดาอัครสาวกเป็นพิเศษคงอยู่และต้องถูกมอบต่อไปแก่ผู้สืบตำแหน่งของเขาฉันใด บทบาทของบรรดาอัครสาวกที่จะต้องอภิบาลดูแลพระศาสนจักรจึงต้องปฏิบัติสืบต่อตลอดไปโดยบรรดาผู้ดำรงตำแหน่ง   พระสังฆราชฉันนั้น” เพราะเหตุนี้ พระศาสนจักรจึงสอนว่า “พระเจ้าทรงกำหนดให้บรรดาพระสังฆราชสืบตำแหน่งแทนที่บรรดาอัครสาวกปฏิบัติหน้าที่ผู้อภิบาล ผู้ใดฟังเขาเหล่านี้ก็ฟังพระคริสตเจ้า ผู้ที่ดูหมิ่นเขาก็ดูหมิ่นพระคริสตเจ้าและผู้ที่ส่งพระคริสตเจ้ามา”