พระบัญชาที่ว่า “ท่านต้องไม่ทำรูปเคารพสำหรับตน” (อพย 20:3) ห้ามเคารพนับถือรูปภาพหรือ

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระบัญชาที่ว่า “ท่านต้องไม่ทำรูปเคารพสำหรับตน” (อพย 20:3) ห้ามเคารพนับถือรูปภาพหรือ (2129-2132, 2141)
ในพันธสัญญาเดิมนั้นห้ามมิให้มีอะไรมาแทนพระเป็นเจ้า ผู้ทรงอยู่เหนือสิ่งอื่นใดโดยเด็ดขาด การเคารพต่อรูปภาพศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชนทำให้เป็นสิ่งถูกต้องขึ้นมา โดยการรับสภาพมนุษย์ของพระบุตรพระเป็นเจ้า (สภาสังคายนาแห่งนิเช ครั้งที่ 2 ค.ศ. 787)

เพราะการเคารพเช่นนี้เราพบในพระธรรมล้ำลึกของพระบุตรพระเป็นเจ้า ซึ่งทำให้เราสามารถเห็นพระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือสิ่งอื่นใด นี่มิใช่การนมัสการรูปภาพแต่เป็นการให้ความเคารพกับผู้หนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนเช่นพระคริสตเจ้า  พระนางพรหมจารีมารีย์  บรรดาทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลาย