มโนธรรมต้องถือกฎเกณฑ์อะไรบ้าง

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

มโนธรรมต้องถือกฎเกณฑ์อะไรบ้าง (1789)
มีอยู่สามกฎเกณฑ์ที่ใช้โดยทั่วไป คือ 1) ห้ามทำความชั่วเพื่อหวังให้เกิดผลดีจากความชั่วนั้น  2) คิดถึงกฎทองกฎนี้ “ท่านอยากให้เขากระทำกับท่านอย่างไร ก็จงกระทำกับเขาอย่างนั้นเถิด” (มธ 7:12)  3) ความรักต้องมาจากการเคารพต่อผู้อื่นและมโนธรรมของเขาเสมอ แต่สิ่งนี้มิได้หมายความว่าเป็นการยอมรับสิ่งชั่วว่าเป็นสิ่งดี