ผลของการอภิเษก (บวช) พระสังฆราชคืออะไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ผลของการอภิเษก (บวช) พระสังฆราชคืออะไร (1557-1558, 1594)
การอภิเษกพระสังฆราชมอบความครบครันแห่งศีลบวช     ทำให้พระสังฆราชเป็นผู้สืบตำแหน่งของอัครสาวกที่ถูกต้องตามกฎหมาย เข้าอยู่ในคณะพระสังฆราช มีส่วนร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปา  และพระสังฆราชอื่นๆ   ในความห่วงใยต่อพระศาสนจักรทั้งมวล พร้อมกับมอบหน้าที่ของการสอน การทำให้ศักดิ์สิทธิ์และการปกครองให้แก่ท่านด้วย