การแปรสาร (Transubstantiation) หมายความว่าอะไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

การแปรสาร (Transubstantiation) หมายความว่าอะไร (1376-1377, 1413)
การแปรสาร หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงสารของปังให้เป็นสารของพระกายของพระคริสตเจ้าและสารทั้งหมดของเหล้าองุ่น เป็นสารของพระโลหิตของพระองค์ การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นจริงขึ้นมาในบทภาวนาเสกศีล  ด้วยประสิทธิผลของพระวาจาของพระคริสตเจ้าและด้วยการกระทำของพระจิต

กระนั้นก็ดี คุณลักษณะที่รู้สึกได้ของปังและเหล้าองุ่น นั่นก็คือ “รูปปรากฏของศีลมหาสนิท” ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง