ศีลมหาสนิทคืออะไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ศีลมหาสนิทคืออะไร (1322-1323, 1409)
คือการถวายบูชาพระกายและพระโลหิตของพระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า       ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งขึ้นเพื่อให้การถวายบูชาบนไม้กางเขนคงอยู่ตลอดกาล   จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาอีก  พระองค์ทรงมอบให้กับพระศาสนจักร    เป็นการรำลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์  

เป็นเครื่องหมายแห่งเอกภาพ เป็นสายสัมพันธ์แห่งความรัก เป็นการเลี้ยงปัสกา ซึ่งในนั้นเราได้รับพระคริสตเจ้า วิญญาณเปี่ยมด้วยพระหรรษทานและเป็นมัดจำแห่งชีวิตนิรันดร