ทำไมพระศาสนจักรจึงมีอำนาจอภัยบาปได้

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ทำไมพระศาสนจักรจึงมีอำนาจอภัยบาปได้ (981-983, 986-987)
พระศาสนจักรมีพันธกิจและมีอำนาจในการให้อภัยบาป   เพราะพระคริสตเจ้าเองได้ทรงมอบอำนาจนี้แก่พระศาสนจักร “จงรับพระจิตเจ้าเถิด  ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด  บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย” (ยน 20:22-23)