พระเยซูเจ้าทรงเผยแสดงพระอาณาจักรโดยผ่านทางเครื่องหมายและอัศจรรย์ต่างๆ ด้วยเหตุใด

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระเยซูเจ้าทรงเผยแสดงพระอาณาจักรโดยผ่านทางเครื่องหมายและอัศจรรย์ต่างๆ ด้วยเหตุใด (547-550, 567)
พระเยซูเจ้าทรงให้พระวาจาของพระองค์ตามด้วยเครื่องหมายและอัศจรรย์ต่างๆ เพื่อเป็นการยืนยันว่าพระอาณาจักรอยู่ในพระองค์ พระเมสสิยาห์ กระนั้นก็ดี พระองค์ทรงรักษาบางคน ก็มิได้หมายความว่าพระองค์ทรงปรารถนาที่จะขจัดความชั่วร้ายให้หมดไป แต่เพื่อเป็นการปลดปล่อยเราให้พ้นจากการเป็นทาสของบาป  การขับไล่ปีศาจเป็นการประกาศว่าไม้กางเขนของพระองค์จะมีชัยชนะเหนือ “เจ้านายแห่งโลกนี้” (ยน 12:31)