พระเป็นเจ้าทรงวางความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงไว้แบบใด

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

พระเป็นเจ้าทรงวางความสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิงไว้แบบใด (369-373, 383)
พระเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้เป็นชายและหญิง    มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์ ขณะเดียวกัน พวกเขาถูกสร้างมาเพื่อเป็นส่วนประกอบของกันและกัน ในความเป็นชายและหญิง

พระเป็นเจ้าทรงพระประสงค์ให้คนหนึ่งมีไว้เพื่ออีกคนหนึ่ง เพื่อเป็นการสนิทสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล พวกเขาต่างก็ถูกเรียกมาให้สืบทอดชีวิตมนุษย์ด้วยกัน เมื่อรวมเข้าเป็น “เนื้อเดียวกัน” (ปฐก 2:24) ในศีลสมรส และเพื่อให้ปกครองแผ่นดินในฐานะ “ผู้ดูแลผลประโยชน์” ของพระเป็นเจ้า