วิญญาณและร่างกายรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในตัวมนุษย์ได้อย่างไร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

วิญญาณและร่างกายรวมกันเป็นหนึ่งเดียวในตัวมนุษย์ได้อย่างไร (362-365, 382)
ตัวบุคคลของมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยร่างกายและวิญญาณ ในมนุษย์ วัตถุและจิตรวมเป็นธรรมชาติหนึ่งเดียวกัน การเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ลึกซึ้งมาก วิญญาณเป็นหลักฝ่ายจิตในตัวมนุษย์ กายซึ่งประกอบขึ้นมาด้วยสสารได้เป็นกายมนุษย์ที่ชีวิตและมีส่วนร่วมในศักดิ์ศรีของภาพลักษณ์ของพระเป็นเจ้า