foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

จงไปประกาศพระวรสารทั่วทุกแห่งหนจนสุดปลายแผ่นดิน
ในวาระสุดท้ายก่อนที่จะเสด็จสู่สวรรค์ พระเยซูเจ้าทรงส่งบรรดาอัครสาวกไปประกาศพระวรสารแก่มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทั่วโลก
-    พระเยซูเจ้าทรงส่งอัครสาวกดังที่พระบิดาได้ส่งพระองค์เองมาในโลก
“พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” (ยน 20:21)
“พระเจ้าทรงมอบอำนาจอาชญาสิทธิ์ทั้งหมดในสวรรค์และบนแผ่นดินให้แก่เรา
เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลาย จงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา” (มธ 28:18-19)

-    ให้เป็นพยานถึงเรื่องทั้งหมดที่ได้เห็นได้ฟังมา “เริ่มตั้งแต่พิธีล้างของยอห์นจนถึงวันที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้น” (กจ 1:22)
-     ให้ประกาศว่าพระเยซูเจ้าทรงชนะความตายและความทุกข์โดยการกลับคืนพระชนม์
-     ให้ไปสั่งสอนนานาชาติให้เป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า ผู้ที่เชื่อก็จะได้รอดพ้น
-      ให้ทำพิธีล้างบาป เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต
-      พระเยซูเจ้าทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลายตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย”
-      พระเยซูเจ้าทรงบอกเรื่องการถูกเบียดเบียน แต่พระองค์จะอยู่กับสาวก ช่วยเหลือพวกเขาทุกเวลาจนถึงวาระสุดท้าย
-      พระเยซูเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าจะทรงส่งพระจิตแนะนำและพูดจาแทนท่าน
-      พระเยซูเจ้าทรงสัญญาอีกว่า พวกท่านจะทำอัศจรรย์ดังที่พระองค์ทรงเคยกระทำ จะขับไล่ปีศาจในนามของพระองค์ จะพูดภาษาใหม่ จะจับงูได้ ดื่มยาพิษโดยไม่ได้รับอันตราย จะปกมือเหนือคนเจ็บ คนเจ็บเหล่านั้นจะหายจากโรคภัย
    “พระคริสตเจ้าจะทรงครองราชย์ตลอดนิรันดร” (เทียบ วว 11:15)
     “อาเมน ข้าแต่พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า เชิญเสด็จมาเถิด” (วว 22:20)

ก่อนที่จะเสด็จขึ้นสวรรค์ พระเยซูเจ้าทรงสั่งบรรดาอัครสาวกว่าอย่างไร?
พระองค์ทรงสั่งบรรดาอัครสาวกไปประกาศพระวรสารทั่วโลกในนามของพระองค์
พระเยซูเจ้าทรงสัญญาว่าอย่างไรแก่สาวก?
พระองค์ทรงสัญญาว่าจะอยู่กับสาวกตลอดไปจนถึงวันสิ้นพิภพ
พระเยซูเจ้าทรงส่งใครมาเป็นผู้ช่วยอัครสาวก?
พระองค์จะทรงส่งพระจิตเจ้ามาเป็นผู้ช่วย ผู้นำ ผู้ดลใจและผู้พูดแทนอัครสาวก