ข่าวดี – จงภาวนา

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ข่าวดี – จงภาวนา
การภาวนา หมายถึง การอยู่กับพระเจ้า คิดถึงพระองค์ พูดคุยกับพระองค์  เหตุว่า พระเจ้าทรงอยู่ในใจของเรา และในโลกของเรา
การภาวนายังหมายถึง การสนทนากับนักบุญทั้งหลาย และเหล่าเทวดาที่ประทับอยู่กับพระเจ้า  พระเจ้าทรงรับฟังคำภาวนาของเรา ไม่ว่าจะเป็นการภาวนาด้วยเสียงอันดัง หรือภาวนาอยู่ในใจ  ไม่ว่าจะภาวนาอยู่คนเดียว เช่นเดียวกับที่พระเยซูเจ้าทรงภาวนาโดยลำพังบนภูเขา หรือในห้องนอน ตามแต่การชักนำของพระจิต หรือการภาวนาร่วมกับผู้อื่น พระเยซูได้ทรงบอกเราว่า “ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา” (มธ 18:20)

     “เราบอกท่านทั้งหลายว่า จงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิดแล้วท่าน
             จะพบ จงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิดประตูรับท่าน” (ลก 11:9)
            พระเยซูเจ้าข้า  จงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักภาวนา
เราทำอะไรยามที่เราภาวนา?
ยามที่เราภาวนา  เราคิดถึงพระเยซู พูดกับพระองค์อย่างเงียบๆในใจหรือออกเสียงคุยกับพระองค์  อยู่กับพระองค์โดยลำพัง หรือภาวนาร่วมกับผู้อื่น
เหตุใดเราจึงภาวนาร่วมกับผู้อื่น?
เราภาวนาร่วมกับผู้อื่นเพราะพระเยซูทรงสัญญาว่า “ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั่นในหมู่พวกเขา”