foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

บทอ่านจากหนังสือโทบิต
ในตอนเย็นของวันแต่งงาน โทบียาห์ บอกนางซาราห์ว่า “น้องเอ๋ย จงลุกขึ้น เราจงอธิษฐานภาวนาวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ประทานพระเมตตาและความรอดพ้น แก่เรา”  เขาทั้งสองเริ่มอธิษฐานภาวนาขอให้พระองค์ประทานความรอดพ้นแก่ตน กล่าวว่า
    “ข้าแต่พระเจ้าของบรรพบุรุษ ขอถวายพระพรแด่พระองค์
    ขอพระนามของพระองค์ได้รับการถวายพระพรตลอดไปทุกยุคทุกสมัย
    ขอให้สวรรค์และสิ่งสร้างทั้งมวล จงถวายพระพรแด่พระองค์ตลอดนิรันดร
  พระองค์ทรงสร้างอาดัม
    และทรงสร้างนางเอวา ภรรยาของเขา
    ให้เป็นผู้ช่วยเหลือและค้ำจุน
    มนุษยชาติก็ได้ถือกำเนิดจากเขาทั้งสองคน
    พระองค์ตรัสว่า “มนุษย์อยู่เพียงคนเดียวไม่ดีเลย
    เราจะสร้างผู้ช่วยที่เหมาะกับเขาให้”
  บัดนี้ ข้าพเจ้ารับน้องสาวของข้าพเจ้าผู้นี้ไว้เป็นภรรยา
    ไม่ใช่เพราะความใคร่ แต่ด้วยเจตนาบริสุทธิ์
    ขอพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าและนางได้รับพระเมตตา
    และให้ข้าพเจ้าทั้งสองคนมีชีวิตอยู่ด้วยกันจนถึงวัยชราเถิด”
เขาทั้งสองคนกล่าวพร้อมกันว่า “อาเมน อาเมน”  (ทบต 8:4-8)