แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ผู้อภิบาล นักเทววิทยา และผู้อธิบายความหมายพระคัมภีร์ต้องเสวนากัน


45.    การอธิบายความหมายความเชื่ออย่างถูกต้องมีผลสำคัญอยู่ด้วยในแวดวงงานอภิบาลของพระศาสนจักร บรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชาจึงสนับสนุนในเรื่องนี้ เช่น ให้ผู้อภิบาล ผู้อธิบายความหมายพระคัมภีร์ และนักเทววิทยาได้ปฏิบัติงานร่วมกัน น่าจะเป็นการดีถ้าสภาพระสังฆราชต่างๆจะสนับสนุนการประชุมเช่นนี้ “เพื่อส่งเสริมให้มีการสื่อสารกันมากขึ้นเพื่อรับใช้พระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า”  การร่วมมือกันเช่นนี้จะช่วยทุกคนให้ปฏิบัติงานเฉพาะของตนสำหรับพระศาสนจักรสากลจนสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น การทำงานโดยมีจุดหมายด้านงานอภิบาลทำให้นักวิชาการศึกษาตัวบทของพระคัมภีร์ โดยมองว่าพระเจ้าตรัสข้อความเหล่านี้สื่อกับมนุษย์เพื่อความรอดพ้นของเขาด้วย เพราะฉะนั้นธรรมนูญ Dei Verbum จึงกล่าวเตือนว่า “บรรดาผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์คาทอลิก และบรรดานักเทววิทยาจึงควรจะรวมกำลังกันอย่างเข้มแข็ง โดยที่พระศาสนจักรผู้มีอำนาจสอนคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ใช้วิธีการที่เหมาะสม ศึกษาค้นคว้าและอธิบายตัวบทพระคัมภีร์ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ประกาศสั่งสอนพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ นำพระคัมภีร์มาเป็นอาหารเลี้ยงดูประชากรของพระเจ้าได้อย่างเกิดผล อาหารทิพย์นี้ให้ความสว่างแก่สติปัญญา ให้กำลังแก่เจตนา และปลุกจิตใจมนุษย์ให้มีความรักต่อพระเจ้า”