แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การอธิบายความหมายพระคัมภีร์ตามตัวอักษรแบบมูลฐานนิยม


44.    ความสนใจที่เราให้แก่เรื่องการอธิบายความหมายพระคัมภีร์ในมุมมองต่างๆ บัดนี้ให้โอกาสแก่เราที่จะพิจารณาถึงเรื่องหนึ่งที่ถูกนำมาถกเถียงกันในสมัชชาบ่อยๆ นั่นคือเรื่องการอธิบายความหมายพระคัมภีร์ตามตัวอักษรแบบมูลฐานนิยม  เกี่ยวกับเรื่องนี้ คำแนะนำที่คณะสมณกรรมาธิการพระคัมภีร์ให้ไว้ในเอกสาร De interpretatione Bibliorum in Ecclesia ยังมีคุณค่าใช้ได้อยู่ ในเรื่องนี้ข้าพเจ้าใคร่จะเตือนโดยเฉพาะเรื่องการอ่านพระคัมภีร์โดยไม่คำนึงถึงลักษณะแท้จริงของพระคัมภีร์ แต่กลับส่งเสริมการอธิบายความหมายที่คิดเอาเองตามใจชอบ. การอธิบายความหมาย “ตรงตามตัวอักษร” ที่นักมูลฐานนิยมยึดมั่นนั้น อันที่จริงเป็นการทำลายทั้งความหมายตามตัวอักษรและความหมายด้านจิตวิญญาณ และยังเปิดทางให้มีการบิดเบือนความหมายพระคัมภีร์ในรูปแบบต่างๆ เช่นเผยแพร่การอธิบายพระคัมภีร์ให้ต่อต้านพระศาสนจักร “ปัญหาที่เลวร้ายมากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้คือการเข้าใจพระคัมภีร์ตรงตามตัวอักษรไม่ยอมรับว่าการเปิดเผยของพระคัมภีร์มีลักษณะเป็นประวัติศาสตร์ ทำให้ไม่อาจรับความจริงเรื่องการรับธรรมชาติมนุษย์ได้. ในเรื่องความสัมพันธ์กับพระเจ้า ลัทธิมูลฐานนิยมพยายามหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์…. เพราะเหตุนี้จึงมีแนวโน้มที่จะคิดว่าข้อความของพระคัมภีร์เป็นการเขียนตามคำบอกของพระจิตเจ้า และไม่อาจยอมรับได้ว่าพระวาจาของพระเจ้าเขียนขึ้นในภาษาและวิธีพูดตามสถานการณ์เฉพาะของแต่ละยุคสมัย”  แต่คริสตศาสนารับรู้พระวาจา หรือองค์พระวจนาตถ์ ในถ้อยคำของพระคัมภีร์ องค์พระวจนาตถ์นี้ทรงแสดงพระธรรมล้ำลึกของพระองค์ อาศัยเหตุการณ์หลากหลายที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ  การตอบสนองที่แท้จริงต่อการอ่านพระคัมภีร์แบบตรงตามตัวอักษรก็คือ “การอ่านพระคัมภีร์อย่างผู้มีความเชื่อ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในพระศาสนจักรมาตั้งแต่โบราณ การอ่านเช่นนี้แสวงหาความจริงสำหรับชีวิตของผู้มีความเชื่อแต่ละคนและสำหรับพระศาสนจักร ยอมรับคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของธรรมประเพณีในพระคัมภีร์ เพราะคุณค่าของธรรมประเพณีในฐานะที่เป็นพยานทางประวัติศาสตร์ การอ่านพระคัมภีร์เช่นนี้จึงค้นพบความหมายที่ให้ชีวิตของพระคัมภีร์สำหรับชีวิตของผู้มีความเชื่อในปัจจุบัน”  โดยรู้ดีว่าข้อความที่ได้รับการดลใจนี้มีมนุษย์และรูปแบบวรรณกรรมต่างๆเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย