แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระวาจาของพระเจ้าและการเสวนาระหว่างศาสนาต่างๆ

คุณค่าของการเสวนาระหว่างศาสนาต่างๆ


117.    พระศาสนจักรยอมรับว่าองค์ประกอบสำคัญยิ่งของการประกาศพระวาจาก็คือการเสวนากับมนุษย์ผู้มีน้ำใจดีทุกคน และโดยเฉพาะกับบุคคลที่เป็นสมาชิกของธรรมประเพณีทางศาสนาต่างๆ โดยหลีกเลี่ยงรูปแบบต่างๆของการผสมผเสความคิด (syncretism) และการคิดว่าคุณค่าขึ้นอยู่กับความนิยม (relativism) ตามหลักการที่กำหนดไว้ในคำประกาศ Nostra aetate ของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 และคำสอนทางการต่อมาของสมเด็จพระสันตะปาปาหลายพระองค์  กระบวนการโลกาภิวัตน์ที่รวดเร็วในสมัยของเรา ทำให้ประชาชนที่มีวัฒนธรรมและศาสนาแตกต่างกันเข้ามาอยู่ร่วมกันได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น นับว่าเป็นโอกาสเหมาะเพื่อแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกนึกคิดจากใจจริงทางศาสนาอาจส่งเสริมความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกันของมวลมนุษย์ได้. เป็นเรื่องสำคัญมากในสังคมของเรา ซึ่งบ่อยๆเป็นสังคมโลกียนิยม ที่ศาสนาต่างอาจเสริมสร้างความคิดที่เห็นว่าพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเป็นรากฐานของความดีทุกอย่าง ทรงเป็นบ่อเกิดที่ไม่มีวันเหือดแห้งของชีวิตศีลธรรม และเป็นฐานค้ำจุนความรู้สึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่ามนุษย์ทุกคนเป็นพี่น้องกัน
    ตัวอย่างเช่น ในธรรมประเพณีของชาวยิว-คริสตชน เราพบหลักฐานยืนยันถึงความรักของพระเจ้าต่อชนทุกชาติแล้วในพันธสัญญากับโนอาห์ พระองค์ทรงรวมประชาชนเหล่านี้ไว้ด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่โดยใช้ “รุ้งบนเมฆ” เป็นสัญลักษณ์ (ปฐก 9:13,14,16) และยังทรงรวมมวลมนุษย์ไว้เป็นครอบครัวเดียวกันตามคำพยากรณ์ของบรรดาประกาศก (เทียบ อสย 2:2ฯฯ; 42:6; 66:18-21; ยรม 4:2; สดด 47) เราพบหลักฐานยืนยันถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าและจริยธรรมความรักต่อมนุษย์ทุกคนได้ในหลายธรรมประเพณีทางศาสนาที่สำคัญ