แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การเสวนาของคริสตชนกับชาวมุสลิม


118.    ในบรรดาศาสนาต่างๆ “พระศาสนจักรยังให้ความเคารพแก่ชาวมุสลิมซึ่งนมัสการพระเจ้าหนึ่งเดียวด้วย”  เขาเคารพนับถืออับราอัม และนมัสการพระเจ้า โดยเฉพาะอาศัยการอธิษฐานภาวนา การให้ทานและจำศีลอดอาหาร เรายอมรับว่าในธรรมประเพณีของชาวมุสลิมมีรูปแบบ สัญลักษณ์และความคิดหลักหลายประการของพระคัมภีร์ เพื่อต่องานสำคัญที่ผู้รับใช้น่านับถือ***ของพระเจ้ายอห์นปอลที่ 2 ทรงเริ่มไว้ ข้าพเจ้าหวังว่าสัมพันธภาพเต็มด้วยความหวังที่พระองค์ท่านทรงเริ่มไว้เมื่อหลายปีก่อนระหว่างคริสตชนและชาวมุสลิม จะก้าวหน้าและพัฒนาต่อไปด้วยการเสวนาจากใจจริงและด้วยความเคารพนับถือต่อกัน  สมัชชาปรารถนาอย่างยิ่งว่าการเสวนานี้จะช่วยให้มีการพิจารณาอย่างลึกซึ้ง ทั้งเรื่องการเคารพต่อชีวิตในฐานะที่มีคุณค่าพื้นฐาน เรื่องสิทธิที่ล่วงละเมิดมิได้ หรือเรื่องศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันของชายและหญิง ศาสนาต่างๆต้องร่วมมือกันเพื่อความดีส่วนรวม โดยคำนึงอยู่เสมอถึงความแตกต่างด้านการเมืองและสังคม รวมทั้งด้านศาสนาด้วย สมัชชาขอร้องให้สภาพระสังฆราชต่างๆ ถ้าทำได้และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ ได้สนับสนุนให้คริสตชนและชาวมุสลิมได้พบปะประชุมกันเพื่อจะได้รู้จักกันให้ดีขึ้น และส่งเสริมคุณค่าที่สังคมต้องการเพื่ออยู่ร่วมกันโดยสันติและมิตรภาพ