แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

13. พระเป็นเจ้าส่งโมเสสไป
    โมเสสเลี้ยงฝูงแพะแกะของเยโธร ผู้เป็นพ่อตาและสมณะแห่งมีเดียน วันหนึ่งเขาต้อนฝูงแพะแกะข้ามทะเลทรายไปถึงโฮเรบ ภูเขาของพระเจ้า    ที่นั่นเขาได้พบกับพุ่มไม้ที่เต็มไปด้วยหนามที่กำลังลุกเป็นไฟแต่พุ่มไม้นั้นกลับไม่ไหม้ไฟ    ด้วยความอยากรู้อยากเห็นโมเสสเดินเข้าไปใกล้ แล้วเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นมาว่า “โมเสส โมเสส เราเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของท่าน เป็นพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ” โมเสสยกมือขึ้นปิดหน้า ไม่กล้ามองดูพระเจ้า    แต่พระเจ้าก็ตรัสกับเขาว่า “เราสังเกตเห็นความทุกข์ยากของประชากรของเราในอียิปต์ เราได้ยินเสียงร้องเพราะความทารุณของนายงาน เรารู้ดีถึงความทุกข์ทรมานของเขา  เราลงมาช่วยเขาให้พ้นมือชาวอียิปต์ และนำเขาออกจากประเทศนั้น ไปสู่แผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และกว้างใหญ่ ไปยังแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์ ไปยังที่อาศัยของชาวคานาอัน ชาวฮิตไทต์ ชาวอาโมไรต์ ชาวเปริสซี ชาวฮีไวต์ และชาวเยบุส  เราได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญของชาวอิสราเอล และเห็นเขาถูกชาวอียิปต์ข่มเหงอย่างทารุณ  บัดนี้ เราจะส่งท่านไปเฝ้าพระเจ้าฟาโรห์ เพื่อนำชาวอิสราเอลประชากรของเรา ออกจากอียิปต์”
โมเสสทูลพระเจ้าว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้ใดเล่าที่จะไปเฝ้าพระเจ้าฟาโรห์ และนำชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์”  พระองค์ตรัสว่า “เราจะอยู่กับท่าน” แต่โมเสสก็มีข้อโต้แย้งกับพระเจ้าอีกว่า “เมื่อข้าพเจ้าไปหาชาวอิสราเอลแล้วบอกเขาว่า พระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านทรงส่งข้าพเจ้ามาหาท่าน” ถ้าเขาถามข้าพเจ้าว่า “พระองค์ทรงพระนามว่าอะไรเล่า” ข้าพเจ้าจะตอบเขาอย่างไร  พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า ”เราคือเราเป็น”    แต่โมเสสยังไม่ต้องการจะเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า เขาจึงตอบพระเจ้าว่า “โปรดเถิดพระเจ้าข้า โปรดอภัยให้ข้าพเจ้าเถิด ข้าพเจ้าพูดไม่คล่องทั้งในอดีตและตั้งแต่พระองค์เริ่มตรัสกับข้าพเจ้าผู้รับใช้ของพระองค์แล้ว ข้าพเจ้าก็ยังพูดไม่คล่อง ทั้งพูดช้าและตะกุกตะกัก” แต่พระเจ้าก็ตอบเขาว่า “จงไปเถิด เราจะช่วยท่านพูด เราจะสอนท่านว่า จะต้องพูดอะไรบ้าง” แต่โมเสสทูลแย้งว่า "ขอทรงอภัยข้าพเจ้าด้วยเถิด พระเจ้าข้า โปรดส่งผู้อื่นไปเถิด"แต่พระเจ้าก็ได้ทรงเลือกโมเสส
    โมเสสได้กลับไปยังอียิปต์กับครอบครัวของเขา พี่ชายของเขาอาโรนได้มาพบเขาและก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องบรรพบุรุษของครอบครัวอิสราเอล โมเสสได้บอกเขาถึงเรื่องที่พระเจ้าของอับราฮัม อิศอัค และยาโคบได้สั่งให้เขาทำ โมเสสและอาโรนไปเรียกผู้อาวุโสชาวอิสราเอลทุกคนมาประชุมกัน  อาโรนเล่าถ้อยคำทุกประการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสให้บรรดาผู้อาวุโสฟัง และทำเครื่องหมายอัศจรรย์ทั้งหมดต่อหน้าประชาชน    ประชาชนจึงเชื่อเพราะรู้ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาเยี่ยมชาวอิสราเอลและทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากของเขา เขาทั้งหลายจึงก้มลงกราบนมัสการพระองค์ (อพย 3)