แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

18. พระเจ้าทรงเลือกประชากร
    ประชาชนชาวอิสราเอลได้เดินทางผ่านทะเลทราย จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งตลอดเวลา    วันแรกของเดือนที่สามหลังจากที่ชาวอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ เขามาถึงถิ่นทุรกันดารซีนาย ตั้งค่ายอยู่ในถิ่นทุรกันดารด้านหน้าภูเขา    โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าบนภูเขา องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสเรียกเขาจากภูเขาว่า ”จงบอกชาวอิสราเอลลูกหลานของยาโคบว่าดังนี้  ท่านทั้งหลายเห็นแล้วว่า เราได้ทำต่อชาวอียิปต์อย่างไร และเรานำท่านมาหาเราที่นี่เหมือนนกอินทรีที่พยุงลูกอ่อนขึ้นไว้บนปีก    ถ้าท่านเชื่อฟังเราและรักษาพันธสัญญาของเราไว้ ในบรรดาประชาชาติทั้งมวล ท่านจะเป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของเรา ท่านจะเป็นอาณาจักรสมณะ เป็นชนชาติศักดิ์สิทธิ์สำหรับเรา”   
    เมื่อโมเสสลงจากภูเขาและบอกให้เขารู้ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาทุกประการ    ประชากรทั้งหมดก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า “เราจะทำทุกสิ่งตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส”    ที่ภูเขาซีนาย พระเจ้าได้ให้พระบัญญัติของพระองค์แก่พวกเขา พระบัญญัตินั้นสำหรับประชาชนทุกคนและตลอดไป    ผู้ใดมีความไว้วางใจในพระเจ้าก็จะเห็นว่าพระเจ้าทรงวางไว้ใจในพวกเขา    พระเจ้าตรัสว่า “เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน เป็นผู้นำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์ ให้พ้นจากการเป็นทาส”
1. ท่านต้องไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากเรา    ท่านต้องไม่ทำรูปเคารพสำหรับตน ไม่ว่าจะเป็นรูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในท้องฟ้าเบื้องบน หรือซึ่งอยู่ในแผ่นดินเบื้องล่าง หรือซึ่งอยู่ในน้ำใต้แผ่นดิน  ท่านต้องไม่กราบไหว้รูปเคารพหรือนมัสการรูปเหล่านั้น เพราะเรา คือองค์พระผู้เป็นเจ้า
2. ท่านต้องไม่กล่าวพระนามองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านอย่างไม่เหมาะสม เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงละเว้นโทษผู้ที่กล่าวพระนามของพระองค์อย่างไม่เหมาะสม
3. จงระลึกถึงวันสับบาโตว่าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์  ท่านจะต้องออกแรงทำงานทั้งหมดในหกวัน  แต่วันที่เจ็ดเป็นวันพักผ่อนที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน ในวันนั้น ท่านต้องไม่ทำงานใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นท่าน บุตรชาย บุตรหญิง บ่าวไพร่ชายหญิง สัตว์ใช้งานหรือคนต่างถิ่นที่อาศัยอยู่กับท่าน
4. จงนับถือบิดามารดา เพื่อท่านจะได้มีอายุยืนอยู่ในแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านประทานให้ท่าน
5. อย่าฆ่าคน
6. อย่าล่วงประเวณี
7. อย่าลักขโมย
8. อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน
9. อย่าโลภมักได้ภรรยาของเพื่อนบ้าน
10. อย่าโลภมักได้บ้านเรือนของเพื่อนบ้าน หรือบ่าวไพร่ชายหญิง โค ลา หรือทรัพย์สินใดที่เป็นของเพื่อนบ้าน
โมเสสสลักพระบัญญัติของพระเจ้าที่ให้แก่ประชาชนลงบนแผ่นหินสองแผ่นเขาได้วางแผ่นหินที่พระแท่นศักดิ์สิทธิ์แห่งพันธสัญญาเป็นเครื่องแสดงถึงพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ทำไว้กับชนชาวอิสราเอล (อพย 19-20)