แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

65. ปังแห่งชีวิต
    คนที่ได้กินขนมปังได้กล่าวแก่กันและกันว่า “ท่านผู้นี้เป็นประกาศกแท้ ซึ่งจะต้องมาในโลก" พระเยซูเจ้าทรงทราบว่าคนเหล่านั้นจะใช้กำลังบังคับพระองค์ให้เป็นกษัตริย์ จึงเสด็จไปบนภูเขาตามลำพังอีกครั้งหนึ่ง
    วันรุ่งขึ้นพวกเขาได้มาที่เมืองคาเปอรนาอุม เพื่อหาพระองค์    เขาพบพระองค์และได้ทูลามพระองค์ว่า ”ท่านอาจารย์ ท่านมาที่นี่เมื่อไหร่?” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า ”เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านแสวงหาเรา มิใช่เพราะได้เห็นเครื่องหมายอัศจรรย์แต่เพราะได้กินขนมปังจนอิ่ม    อย่าขวนขวายหาอาหารที่กินแล้วเสื่อมสลายไปแต่จงหาอาหารที่คงอยู่และนำชีวิตนิรันดรมาให้อาหารนี้บุตรแห่งมนุษย์จะประทานให้fท่านเพราะพระเจ้าพระบิดาทรงประทับตรารับรองบุตรแห่งมนุษย์ไว้แล้ว”        เขาเหล่านั้นจึงทูลว่า ”พวกเราจะต้องทำอะไรเพื่อให้กิจการของพระเจ้าสำเร็จ”  พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “กิจการของพระเจ้าก็คือให้ท่านทั้งหลายเชื่อในผู้ที่พระองค์ทรงส่งมา”    พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “เราเป็น ปังแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย” (ยน 6)