แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

64. ทรงเลี้ยงคนหิวโหย
    พระเยซูเจ้าต้องการอยู่ตามลำพังกับสาวกของพระองค์    แต่ฝูงชนก็ติดตามพระองค์ไปตลอดเวลา พระเยซูเจ้าตรัสกับฝูงชนเกี่ยวกับชีวิตที่พระเจ้าประทานให้ พระองค์ได้ทำการรักษาผู้ซึ่งต้องการให้พระองค์ช่วยเหลือทุกคน    ในตอนเย็นวันนั้นอัครสาวกทั้งสิบสองคนของพระองค์ก็ทูลกับพระองค์ว่า ”ขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ประชาชนกลับไปเถิด เขาจะได้ไปตามหมู่บ้านและชนบทโดยรอบเพื่อหาที่พักและอาหาร เพราะขณะนี้เราอยู่ในที่เปลี่ยว”  พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงหาอาหารให้เขากินเถิด” เขาทูลว่า “เราไม่มีอะไรนอกจากขนมปังห้าก้อนและปลาสองตัวเท่านั้น หรือว่าเราจะไปซื้ออาหารสำหรับคนเหล่านี้ทั้งหมด”  ที่นั่นมีผู้ชายประมาณห้าพันคน พระองค์จึงตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า ”จงบอกให้พวกเขานั่งลงเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณห้าสิบคน”  เขาก็ทำตามและให้ทุกคนนั่งลง  พระเยซูเจ้าทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นมา ทรงแหงนพระพักตร์ขึ้นมองท้องฟ้า ทรงกล่าวถวายพระพร ทรงบิขนมปัง ส่งให้บรรดาศิษย์นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชน  ทุกคนได้กินจนอิ่ม แล้วยังเก็บเศษที่เหลือได้สิบสองกระบุง (ลก 9 : 10-17)