แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

93. ประชากรใหม่ของพระเป็นเจ้า  พระศาสนจักรของพระเยซูคริสตท่าน
    เมื่อวันเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษย์ทุกคนมาชุมนุมในสถานที่เดียวกัน รวมทั้งพระนางมารีย์พระมารดาของพระเยซูเจ้า    เขาทั้งหมดได้คอยพระผู้ช่วยผู้ซึ่งพระเยซูเจ้าได้สัญญาไว้กับเขา    ทันใดนั้นมีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้าทุกคนที่อยู่ในบ้านได้ยิน  เขาเห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่ละคน  ทุกคนได้รับพระจิตท่านเต็มเปี่ยม    เขากล่าวสรรเสริญพระเจ้าและพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระองค์
    ขณะนั้นที่กรุงเยรูซาเล็มมีชาวยิวผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระเจ้ามาจากทุกชาติทั่วโลก  เมื่อประชาชนได้ยินเสียงนี้ จึงมาชุมนุมกันจำนวนมาก รู้สึกฉงนสนเท่ห์เพราะแต่ละคนได้ยินคนเหล่านี้พูดภาษาของตน    ทุกคนประหลาดใจและฉงนสนเท่ห์พูดกันว่า "นี่หมายความว่าอย่างไร"    เปโตรบอกให้ทุกคนเงียบและพูดว่า “โปรดฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะอธิบายให้ท่านได้ทราบว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นไปตามพระดำรัสของพระเจ้าที่ตรัสโดยทางประกาศกโยเอลว่า
     “พระเจ้าตรัสว่า ในวันสุดท้ายเราจะให้พระจิตท่านของเรากับมนุษย์ทุกคน”พระเยซูชาวนาซาเร็ธ เป็นบุรุษที่พระเจ้าทรงส่งมาหาท่าน พระเจ้าทรงรับรองพระองค์โดยประทานอำนาจทำอัศจรรย์ ปาฏิหาริย์และเครื่องหมายต่าง ๆ เดชะพระเยซูเจ้า พระเจ้าทรงกระทำการเหล่านี้ในหมู่ท่านทั้งหลาย ดังที่ท่านรู้อยู่แล้ว  พระเยซูเจ้าทรงถูกมอบในเงื้อมมือของท่านตามที่พระเจ้ามีพระประสงค์และทรงทราบล่วงหน้าแล้ว ท่านใช้มือของบรรดาคนอธรรมประหารพระองค์โดยตรึงบนไม้กางเขน  แต่พระเจ้าทรงบันดาลให้พระองค์กลับคืนพระชนม์ชีพ พ้นจากอำนาจแห่งความตายเพราะความตายยึดพระองค์ไว้ใต้อำนาจอีกต่อไปไม่ได้    พระเยซูท่านพระองค์นี้ พระเจ้าทรงบันดาลให้กลับคืนพระชนม์ชีพ เราทุกคนเป็นพยานได้  พระองค์ทรงได้รับการเทิดทูนให้ประทับเบื้องขวาของพระเจ้า พระองค์ทรงได้รับพระจิตท่านจากพระบิดาตามพระสัญญา และประทานพระจิตท่านนี้ให้เราดังที่ท่านได้เห็นและได้ยินอยู่นี้    ดังนั้น ขอให้เผ่าพันธุ์อิสราเอลทั้งมวลรู้แน่เถิดว่า พระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูผู้นี้ที่ท่านทั้งหลายนำไปตรึงบนไม้กางเขนให้เป็นองค์พระผู้เป็นท่านและพระคริสตเจ้า”
    ถ้อยคำเหล่านี้ เสียดแทงใจของทุกคน เขาเหล่านั้น จึงถามเปโตรและอัครสาวกอื่น ๆ ว่า "พี่น้อง พวกเราจะต้องทำอย่างไรเล่า"  เปโตรตอบว่า "ท่านทั้งหลายจงกลับใจเถิด แต่ละคนจงรับศีลล้างบาปเดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า เพื่อจะได้รับการอภัยบาป แล้วท่านจะได้รับพระพรของพระจิตเจ้า  พระสัญญานี้มีไว้สำหรับท่านทั้งหลาย สำหรับบุตรหลานของท่านและสำหรับทุกคนที่อยู่ห่างไกล ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราจะทรงเรียก"  เปโตรกล่าวถ้อยคำอีกมาก อ้อนวอนและตักเตือนเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงช่วยตนให้รอดพ้นจากคนชั่วร้ายในยุคนี้เถิด”  คนเหล่านั้นรับถ้อยคำของเปโตรและได้รับศีลล้างบาป วันนั้นผู้มีความเชื่อมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกประมาณสามพันคน (กจ 2)