แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

94. มีชีวิตอยู่และตายเพื่อพระเยซู
    นับแต่นั้นมาบรรดาสาวกก็ออกไปประกาศข่าวดีในกรุงเยรูซาเล็ม รักษาคนป่วยให้หายและเป็นประจักษ์พยานถึงชีวิตและการตายของพระเยซูเจ้า    คนที่มีความเชื่อก็เพิ่มจำนวนมากขึ้น    มหาปุโรหิตและธรรมาจารย์ชาวยิวต้องการให้ประชาชนลืมพระเยซู ดังนั้นเขาจึงจับสาวกของพระองค์ ซักถามเขาและสั่งห้ามเขาไม่ให้ทำการเทศน์สอนในนามของพระเยซูเจ้า แต่สาวกของพระองค์ไม่สนใจในคำสั่งห้ามเหล่านั้น สเทเฟนหนึ่งในสังฆานุกรรุ่นแรกได้ถูกหินทุ่มจนเสียชีวิต    แต่ก่อนที่เขาจะสลบภายใต้กองหิน    เขาได้ตะโกนร้องออกมาว่า “ดูซิ ข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าเปิดออก และเห็นบุตรแห่งมนุษย์ทรงยืนอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า พระเยซูเจ้าข้า โปรดรับข้าพเจ้าด้วยเถิด”
    คริสตชุมชนของพระเยซูเจ้าถูกข่มเหงในกรุงเยรูซาเล็ม    ผู้คนที่มีความเชื่อในพระองค์จะถูกขับออกจากเมือง แต่ไม่ว่าเขาไปที่ไหน เขาก็ได้ประกาศว่าพระเจ้าได้ทำอะไรให้ประชาชนโดยผ่านทางพระเยซูเจ้า พวกเขาสร้างชุมชนใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามที่ต่างๆ (กจ 2-8)