แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ศาลาธรรม (Synagogue)
    เป็นที่ประชุมนมัสการของชาวยิวในวันสับบาดตโดยไม่มีการถวายบูชา เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการปกครองชุมชนโดยกลุ่มผู้อาวุโสซึ่งมีอำนาจลงโทษสมาชิกโดยการเฆี่ยนตีหรือไล่ออกไปจากศาลาธรรม หัวหน้าศาลาธรรมเป็นผู้คอยดูแลให้การประชุมเป็นไปตามธรรมเนียม ผู้ช่วยหัวหน้าศาลาธรรมมีหน้าที่ยกม้วนพระคัมภีร์ออกมาและยกเก็บ ทำหน้าที่เฆี่ยนผู้ละเมิด และสอนเด็กๆ ผู้แจกทานจะรับทานจากศาลาะรรมนำไปแจกจ่ายแก่ผู้มีสิทธิ์รับ ผู้แปลจะแปลความจากหนังสือธรรมบัญญัติและหนังสือประกาศกจากภาษาฮีบรูออกมาเป็นภาษา

อาราเมอิคให้ประชาชนฟังเข้าใจ ผู้ที่มีคุณสมบัติจะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้นำการนมัสการซึ่งประกอบด้วยการอ่านข้อความจากพระคัมภีร์และขับร้องสรรเสริญพระเจ้า ด้านหน้าของศาลาธรรมเป็นที่เก็บหีบบรรจุม้วนพระคัมภีร์ หน้าหีบนี้เป็นที่นั่งของผู้นำทางศาสนาและผู้ปกครอง คนเหล่านี้จะนั่งหันหน้ามาทางประชาชนผู้มานมัสการ  (มธ. 23.6 / ยก. 2.2-3) การนมัสการในศาลาธรรมจะมีขึ้นได้ต้องมีผู้ใหญ่ที่เป็นชายอย่างน้อย 10 คน