แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

อำนาจการสอนของพระศาสนจักร (Magisterium)
อำนาจการสอนของพระศาสนจักร(Magisterium) มีหน้าที่ในการแยกแยะความควรไม่ควรของการเผยแสดงส่วนตัว ไม่สามารถยอมรับข้ออ้างว่า อยู่เหนือหรือเป็นการแก้ไขการเผยแสดงพระคริสตเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำให้สำเร็จสมบูรณ์  อำนาจการสั่งสอนของพระศาสนจักรทำหน้าที่สืบมรดกแห่งความเชื่อโดยอาศัยพระจิตเจ้า ทำการต้อนรับการเผยแสดงที่พระเจ้าประทานมา ประชากรของพระเจ้าศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น อ่านพระคัมภีร์ตามธรรมประเพณี และดำเนินชีวิตตามนั้นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

พระคัมภีร์ ธรรมประเพณี และอำนาจการสั่งสอนของพระศาสนจักร สัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผลในเรื่องความรอดพ้นของวิญญาณตามรูปแบบของตน ภายใต้การกระทำของ
พระจิตเจ้า
อำนาจการสอนของพระศาสนจักรเกี่ยวข้องกับเรื่องของศีลธรรม เพราะอำนาจการสอนของพระศาสนจักร มีหน้าที่สอนเรื่องความเชื่อที่ต้องเชื่อและต้องปฏิบัติในชีวิต อำนาจการสอนของพระศาสนจักร แผ่ขยายไปสู่คำสั่งสอนพิเศษของกฎธรรมชาติ เพราะการปฏิบัติตามกฎธรรมชาติมีความจำเป็นสำหรับความรอดพ้น (ประมวลคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 430)
อำนาจการสั่งสอนของพระศาสนจักรมีหน้าที่แยกแยะด้วยความซื่อสัตย์ต่อธรรมประเพณีความเชื่อที่สืบต่อจากอัครสาวก  เช่น เรื่องภาวนา เป็นหน้าที่ของผู้อภิบาลและครูคำสอนที่จะอธิบายความหมายที่มุ่งไปยังพระเยซูเจ้าคริสตเจ้าเสมอ