แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความรอดพ้น / การช่วยให้รอด (Salvation)   

 

โดยทั่วไปแล้ว ความคิดเกี่ยวกับความรอดพ้น ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ
1.    สภาพที่จะรับความรอดพ้นหรือการปลดปล่อย
2.    วิถีทางแห่งความรอดพ้นหรือการปลดปล่อย
3.    สภาพที่ได้รับความรอดพ้นหรือการปลดปล่อย
เราจะเข้าใจดีกว่า ถ้าเราเริ่มจากองค์ประกอบที่ 3 ศาสนาคริสต์สอนว่า พระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ให้เป็นหนึ่งเดียวและเสวยสุขกับพระองค์ นี่เป็นเป้าหมายของคริสตชนทุกคน

เครื่องมือหรือวิถีทาง (องค์ประกอบที่ 2) ที่จะนำเราไปสู่ความรอดพ้นคือ การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า   ช่วยให้เราได้รับความรอดพ้น เพราะบอกถึงสถานการณ์ของเรา (องค์ประกอบที่ 1) ที่เป็นคนบาป
  บาปเป็นมรดกตกทอดจากมนุษย์คนแรก (กลุ่มแรก?) ไปสู่มนุษชาติหรือบาปสังคม และบาปส่วนบุคคล เพื่อที่จะได้รับความรอดพ้น เราจำเป็นที่จะต้องคืนดีกับพระเจ้าโดยอาศัยการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้าและอาศัยพระหรรษทานของพระเจ้า ทำให้เราได้รับการเยียวยารักษาและชำระล้างให้บริสุทธิ์ และกลับไปอยู่กับพระเจ้า
    สาระทั้งหมดของข่าวดีของพระเยซูเจ้าเป็นเรื่องความรอดพ้นของมวลมนุษย์เพียงเรื่องเดียว  พระวรสารได้รับการเรียกว่าเป็น “ข่าวเรื่องความรอดพ้น” (กจ. 13:26) และ “หนทางแห่งความรอดพ้น” (กจ. 16:17)   และนำความรอดมาสู่มนุษย์ (รม. 1:16)
    คริสตชนมีส่วนร่วมในความรอดพ้นหรือความรุ่งโรจน์นี้แล้วเมื่อรับศีลล้างบาป (The   Sacrament of Baptism)   แต่มนุษย์แต่ละคนก็ยังรอคอยความรอดพ้นอย่างสมบูรณ์ เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาครั้งที่สองภายในช่วงเวลาสำคัญที่สุดในวาระสุดท้าย (in the Last Days) (ฮบ. 9:28; รม. 8:24: 13:11; ฟป. 3:20; 1 ปต. 1:5)